• +90 312 425 81 93
  • [protected email address]

İmha Edilmesi Gereken Ürünlerin İmhası İşlemlerinin Takdir Komisyonu Kararına Bağlanma Şartı Olup Olmadığı

12 Haziran 2024, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirketinizin, piliç eti ve piliç etinden mamul ürünler, sofralık yumurta, viol, gübre ve zeytinyağı üretimi ile iştigal ettiği ve entegre üretim tesislerinde, piliçlerin kesim aşaması sonucunda oluşan ve piliç ürünü olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan kan, tüy, gaga, yumuşak doku atıkları gibi piyasa değeri olmayan piliç eti atıkları ile değişik sebeplerle bozulmuş, çürümüş, raf ömrü geçmiş piliç eti ve ürünlerinin “rendering’’adı verilen ünitelerde yüksek ısı altında işlem görerek “tavuk unu” haline getirildiği,

Hurda Haline Gelmiş Sabit Kıymetlerin Tesliminde KDV Uygulaması

12 Haziran 2024, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenin tetkikinde; sabit kıymetlerin bir taraftan sabit bedelleri ile aktif hesaplarda, bir taraftan da maliyetlerde yer alan bedelleriyle birikmiş amortisman hesaplarında yer aldığı ve bedellerinin bilançoda sıfır net bedel olarak yer aldığı belirtilerek, bedelleriyle amortisman süresi geçmiş ve artık işe yaramaz ve kullanılamaz hurda haline gelmiş olan söz konusu sabit kıymetlerin (parçalanıp hurda demir olarak satışa sunulan makine, mastar, kalıp, elektronik atık, telefon cihazı, kablo, ölçüm cihazı vb.) Katma Değer Vergisinden istisna olarak satılması halinde bu teslim nedeniyle yüklenilen KDV'nin indirim veya iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Tür Değişikliğinde Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi

12 Haziran 2024, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; limited şirket olarak faaliyet gösteren Şirketinizin nev'i değiştirmek suretiyle anonim şirkete dönüşmesinden sonra anonim şirket hisse senetlerinin bastırılacağı belirtilerek, şirket ortaklarınız açısından anonim şirket hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak hangi tarihin dikkate alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Yurt Dışında Mukim Sigorta Şirketine Hasar Tespiti Vb. Hizmetlerinin İhracat Olup Olmadığı

12 Haziran 2024, Çarşamba

 Şirketinizin; yurt dışında mukim sigorta şirketinin üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası kaza dosyaları kapsamında, sigortalı olan kişinin arabasıyla Türkiye'ye geldiği, kaza yaptığı ve Türk plakalı araca ya da Türk sigortalısına zarar verdiği durumlarda hasar dosyasının oluşturularak yabancı sigorta şirketi tarafından mağdura ödenecek hasar tutarlarının tespitine, teyidine ve nihayetinde ilgili belgelerin temini ve hasar bedelinin ödenmesine ilişkin süreci yürüttüğü,

e-Defter e- Fatura Mükellefinin Ölümü Halinde Mirasçıların Yükümlülükleri

12 Haziran 2024, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan ve 01.01.2016 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçen eşinizin 08.02.2016 tarihinde vefat ettiği, mirasçı olarak ölüm tarihi itibariyle …Vergi Dairesi Müdürlüğünde mükellefiyetinizin tesis ettirildiği belirtilerek e-Fatura ve e-Defter kullanımı ile devreden Katma Değer Vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

Kiralanarak İş Yapılan Kurumun Kullanımına Bırakılan Otomobillerin Giderlerinin İndirimi

12 Haziran 2024, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ihale yoluyla aldığınız ve yapımını üstlendiğiniz inşaat taahhüt işlerine yönelik bazı idarelerle imzaladığınız sözleşme ve teknik şartnamelerde binek otomobillerle ilgili hükümlerin olduğu, bu kapsamda binek otomobillerin yüklenici sıfatını haiz olan şirketiniz tarafından kiralanarak idarenin kullanımına tahsis edileceği ve hiç bir şekilde şirketinizde kullanılmayacağı, tahsis edilen binek otomobillerin yakıt, kasko, sigorta, vergi ve benzeri tüm masraflarının şirketiniz tarafından karşılanacağı belirtilerek, söz konusu binek otomobiller için ödenen kira bedelleri ile yine bu araçlar için yapılan cari giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Müşterilere Yansıtılan Binek Otomobil Giderlerinin Kısıtlamaya Tabi Olup Olmadığı

12 Haziran 2024, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kiralama yoluyla edindiğiniz ve şirket faaliyetlerinde kullandığınız araçlarınıza ait giderlerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi kapsamında belirlenen limitlerin altında olduğu ve söz konusu araçlara ait yakıt, otopark vb. cari giderlerin ise müşterileriniz adına fatura edildiği belirtilerek, müşterilere fatura edilerek yansıtılan yakıt, otopark vb. cari giderlerin gider kısıtlamasına tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmakta olup, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

Grup Şirketine Düzenlenen İşgücü Yansıtma Faturası

12 Haziran 2024, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden;

-.. grup olarak Türkiye’de üç ayrı tüzel kişiliğe sahip şirketlerinizin bulunduğu, grup şirketlerinize ait ortak işlemler için ayrı departmanların ve yöneticilerin bulunmaması nedeniyle tek bir departman üzerinden işlemlerin yürütüldüğü, … Ltd. Şti. ile … Fabrikaları A.Ş. arasındaki ortak masrafların paylaşılmasına ilişkin hizmet sözleşmesi düzenlendiği, elektrik, su, doğalgaz masraflarının da kullanımına göre diğer grup şirketine fatura edildiği,

İlişkili Kişilerden Yapılan Mal Ve Hizmet Alımları Dolayısıyla Vade Farklarının Örtülü Sermaye Olarak Değerlendirilmesi

12 Haziran 2024, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, grup firmalarınız arasında mal veya hizmet alım-satım işlemi gerçekleştiği, alım satım işlemleri neticesinde oluşan tutarların vadesinde ödenemediği, satıcı grup firması tarafından müşteri grup firması adına vade farkı hesaplandığı, hesaplanan bu vade farkının hesaplayan satıcı grup firması tarafından gelir veya kurumlar vergisi matrahına dahil edilerek vergilendirildiği, 

Grup Şirketlerinin Faaliyetlerinde Kullandıkları Araçlara Ait Akaryakıt Harcamalarının İlgili Grup Şirketine Yansıtılması

12 Haziran 2024, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, grup içindeki farklı şirketler adına kayıtlı tüm araçların benzinlerinin anlaşmalı firma olan … firmasından alındığı ve diğer grup şirketlerinize ait araçların satın aldığı benzinlere ait faturaların da, … tarafından sözleşmeye taraf olan şirketiniz adına düzenlendiği, şirketinizin ise ay sonlarında diğer grup şirketlerinin aktifine kayıtlı araçların kullandığı benzinleri her bir grup şirketi adına düzenlenen fatura ile yansıttığı belirtilerek, yapılan işlemin Gelir Vergisi Kanununun 40/5 inci maddesine aykırı olup olmadığı ve … tarafından düzenlenen faturadaki KDV nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır.

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasından Yararlanılması Mümkün Olduğu Halde Yararlanılmaması

12 Haziran 2024, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

Toplam sabit yatırım tutarı … TL, yatırım katkı oranı %..ve vergi indirim oranı %.. olan, … tarihli ve … no.lu yatırım teşvik belgenizin bulunduğu, söz konusu yatırımın … tarihinde tamamlandığı ve … tarihinde tamamlama vizesinin yapıldığı,

Yatırımdan Vazgeçilmesi Halinde Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Bulunan Tutarın Gider Hesaplarına Alınıp Alınmayacağı

12 Haziran 2024, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz tarafından … teleferik tesisi kurmak amacı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile 5+24 yıllık kira sözleşmesi yapıldığı, … yamaç paraşütü pistleri ve yollar için gerekli yatırımların yapıldığı, teleferik projesinin de Şirketiniz tarafından yapılmasının planlandığı, yapılan harcamaların "258-Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabına kaydedildiği, 

Hazır Beton Tesliminde KDV Tevkifatı

12 Haziran 2024, Çarşamba

Şirketinizin hazır beton imalatı ve satışı faaliyetinde bulunduğu, bir kısım satışlarınızı bayileriniz üzerinden yaptığınız, bayi üzerinden yapılan satışlarda bunlar tarafından bildirilen inşaatlara sevk irsaliyesi ile işlemin gerçekleştiği ve inşaat sahiplerine faturanın bayi tarafından düzenlendiği, bayilerinize yapılan satışlara ilişkin toplam tutarın KDV dahil 5 milyon TL üzerinde olduğu, ancak bayilerin söz konusu betonları farklı müşterilerine satması nedeniyle her bir bayinin kendi müşterileri bazındaki satış tutarlarının KDV dahil 5 milyon TL sınırının altında kalabildiği belirtilerek şirketiniz tarafından bayilere yapılan hazır beton satışları için KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Bilanço Usulünde Defter Tutan Adi Ortaklıktan Ayrılarak Aynı Faaliyetin Yapılması Halinde Tutulacak Defter

12 Haziran 2024, Çarşamba

Vergi Dairesi Müdürlüğünde adi ortaklıktan dolayı kayıtlı iken 15.01.2010 tarihi itibariyle ortaklık faaliyetinize son vererek 13.03.2010 tarihinden itibaren şahıs olarak aynı faaliyetinizden dolayı mükellefiyet tesisinizin yapıldığını, ortaklıktan dolayı Bilanço esasına göre defter tuttuğunuzu, şahıs olarak ise işletme hesabı esasına göre defter tuttuğunuzu belirterek işletme hesabı esasına göre defter tutup tutamayacağınız hususunda görüş talep etmiş bulunmaktasınız.

Araç Alım Satımından Dolayı Mükellefiyet Tesis Edilmesi

11 Haziran 2024, Salı

Danıştay 4. Daire

Esas No: 2014/9117 

Karar No : 2015/3175

Senet ve Çeklerin Ödenmesi Sırasında Doğan Kur Farkına İlişkin KDV

13 Mayıs 2024, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; firmanızca sipariş üzerine imalat yapıldığından bahisle, sipariş bağlantısı yapıldığında döviz cinsinden çek veya senet düzenlendiği, müşteriye mal teslim edildiğinde de teslim tarihi itibariyle döviz kurunun esas alınarak faturanın düzenlendiği, ancak çek veya senetlerin mal tesliminden önce veya sonra tahsil edilmesi halinde veya mal alınan firmalara ciro edilmesi durumunda ortaya çıkan kur farklarının katma değer vergisi karşısındaki durumu ile kur farklarının beyanı konularında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Yatırımın Tamamlanmasından Sonra Diğer Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması ; Mali Karın mı Ticari Karın Mı Dikkate Alınacağı

13 Mayıs 2024, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda,

- Çeşitli istisna ve indirimler nedeniyle kurumlar vergisi matrahının (mali karın) ticari kardan daha düşük olması nedeniyle hesaplamada öncelikle teşvik belgeli yatırımlardan elde edilen kazançların tespit edilerek ilgili belgede öngörülen indirimli oranlara göre indirimli kurumlar vergisi tatbik edildiği ve geriye kalan matrahın diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak dikkate alındığı,

Basit Usul Mükellefin Sigorta Tazminatı İçin Düzenleyeceği Yansıtma Faturası

13 Mayıs 2024, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... işletmeciliği faaliyetinden dolayı basit usule tabi mükellef olduğunuz belirtilerek, sigorta şirketinden tahsil edemediğiniz katma değer vergisinin alınabilmesi için yansıtma faturası düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

ÖTV İstisnasından Yararlanılarak Alınan Binek Otomobilin Ticari İşletmenin Aktifine Dahil Edilmesi

13 Mayıs 2024, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, 8/6/2020 tarihinde spor tesisi inşaatı faaliyetine başladığınızı, sağlık probleminiz nedeniyle % 100 ÖTV istisnasından yararlanarak 24/2/2022 tarihlinde binek otomobil edindiğinizi belirterek, ÖTV istisnası kapsamında satın aldığınız otomobili ticari işletmenize dâhil edip edemeyeceğiniz ve söz konusu araca ait giderleri ticari kazancınızın tespitinde indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmış olup Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir.

Grup Şirketinden Temin Edilen Kredi Faizinin Vergisel Durumu

13 Mayıs 2024, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, grup şirketlerinizden biri tarafından gerekli teminat gösterilip kredi alınarak, o krediyi aynı koşullarla, yatırım yapan başka bir grup şirketine kullandırmak istediğiniz belirtilerek kredi kullanması düşünülen şirketin grup şirket aracılığıyla kullanacağı krediye isabet eden kredi faizinin gider olarak yazıp yazamayacağı ve bu işlemin katma değer vergisine tabi olup olmayacağı hususunda bilgi talep edilmektedir.

Yazılım Harcamasının İndirimli Kurumlar Vergisi Hesabında Yatırım Harcaması Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği

13 Mayıs 2024, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

- Şirketinizin, … Sanayi Bölgesinde, "Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer özelliklerini ölçmeye veya denemeye özgü cihazlar üretimini" gerçekleştirmek üzere ve tevsi yatırım yapmak suretiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından …. tarihli ve …. belge numaralı yatırım teşvik belgesine sahip olduğu,

- Bu kapsamda, yatırım teşvik belgesi ekinde yer alan global listenin 26 ncı sırasındaki çizim yazılımı  satın aldığı,

Tahakkuk Ettiği Tarihte Tevkifata Tabi Tutulan Kira Gelirinin Kur Farkı İle Birlikte Tahsil Edildiği Dönemde Beyanı ve Tevkifat Durumu

13 Mayıs 2024, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... T.C. kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, kardeşinizle ortak mülkünüz olan iş yerini döviz üzerinden kiraya verdiğiniz, kiranın ödenmemesi üzerine alacak davası açtığınız ve davayı kazandığınız, dava sonucuna göre kiracının dava tutarına mahsuben kiraları yatırmaya başladığı, döviz kuru yükselmiş olduğundan tahakkuk tarihine kıyasla daha yüksek tutarlar tahsil ettiğiniz, ancak kiracının gelir vergisi tevkifatını tahakkuk tarihindeki kur üzerinden yaptığı belirtilerek, söz konusu gelirinizi beyan ederken tevkif suretiyle ödenen vergileri nasıl indireceğiniz konusunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmış olup konu ile ilgili Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçen Mükellefin Vereceği KDV Beyannamesi

13 Mayıs 2024, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 24/10/2019 tarihi itibarıyla hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçiş yaptığınız belirtilerek, Kasım/2019 vergilendirme dönemine ilişkin 4 No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesinin toplam hasılat (kümülatif) kısmına Ekim/2019 vergilendirme dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinde yer alan kümülatif satış toplamının dahil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Meslek Odasının Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti

13 Mayıs 2024, Pazartesi

İlgide kayıtlı yazınızla, Odanızın kurumlar vergisinden muaf olup olmadığı hususunda Defterdarlığımız görüşünü talep edilmektedir.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi İle Limited Şirket Arasında Yapılan “Peşin Arsa Satışı Ve Vefa Hakkı Tesisi” Başlıklı Sözleşmenin Damga Vergisi Ve Noter Harcı Karşısındaki Durumu

13 Mayıs 2024, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti adına Bölge Yönetim Kurulu ile … Maden Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında düzenlenecek “Peşin Arsa Satışı ve Vefa Hakkı Tesisi” sözleşmesinin 492 sayılı Harçlar Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu yönünden değerlendirilmesi hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Birim Fiyatın Belli Olduğu Toplam Bedelin Belli Olmadığı Sözleşmede Damga Vergisi

13 Mayıs 2024, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Şirketiniz ile … İşletmeleri Limited Şirketi arasında yapılan bakım ve onarım sözleşmesinde yapılacak bakım bedelinin birim fiyatları belirlendiği, bakım bedelinin belli olmaması nedeniyle sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Belediyenin Belgesindeki Tarih Esas Alınmak Suretiyle Geçmişe Dönük Mükellefiyet Tesisi

26 Nisan 2024, Cuma

T.C.  D A N I Ş T A Y

Dördüncü Daire

Esas No : 2014/2902

Karar No : 2018/1420

Miras Nedeni İle İntikal Eden Biçerdöver Ve Kamyondan Dolayı Gelir Vergisi Mükellefiyeti Tesis Edilmesi

26 Nisan 2024, Cuma

T.C. DANIŞTAY 

DÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas No: 2014/786

Karar No: 2018/2206

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında Müteahhide Verilen Arsa Nedeni İle Yapılan Tarhiyat

26 Nisan 2024, Cuma

T.C. DANIŞTAY

DÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas No: 2014/1351

Karar No: 2018/2010

Derneğin Verdiği Hizmetler Nedeniyle İktisadi İşletme Oluşması

26 Nisan 2024, Cuma

T.C. DANIŞTAY 

4. Daire

Esas No: 2015/4673

Karar No : 2016/2729

Nakit İhtiyacını Karşılayacak Ticari İcapların Çok Üstündeki Kasa Bakiyesi

26 Nisan 2024, Cuma

T.C. D A N I Ş T A Y

DÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2016/18324

Karar No : 2020/6508

Ücret Karşılığında Çalışılan Kurum Adına Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi

26 Nisan 2024, Cuma

T.C. D A N I Ş T A Y

DÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2016/18324

Karar No : 2020/6508

Aynı Takvim Yılında Birden Fazla Bağımsız Bölüm Satılması Nedeniyle Elde Edilen Kazancın Niteliği

26 Nisan 2024, Cuma

T.C. Danıştay Üçüncü Daire

Esas No : 2019/715 

Karar No : 2022/915

Otomobil Alım Satımı Faaliyetinde Kasko Bedelleri Ve Ortalama Kar Oranları Esas Alınarak Yapılan Matrah Tespiti

26 Nisan 2024, Cuma

T.C.

D A N I Ş T A Y

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2019/1347

Karar No : 2021/152

Sahte Fatura Düzenleyen Mükelleften Alınan Belgelerin Gider Olarak Kabul Edilmesi

26 Nisan 2024, Cuma

T.C.

D A N I Ş T A Y

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2019/1558

Karar No : 2021/740

Faiz Karşılığı Borç Para Verilmesi , Araç Satışı Ve Komisyonculuk Nedeniyle Vergi ve Ceza Salınması

26 Nisan 2024, Cuma

T.C. D A N I Ş T A Y

Üçüncü Daire

Esas No : 2016/5614

Karar No : 2020/1562

Kredi Kartıyla Yapılan Satış Hasılatının Beyannamede Bildirilen Tutar İle Uyumsuz Olması

26 Nisan 2024, Cuma

Danıştay Dördüncü Daire

Esas No: 2011/6817

Karar No: 2014/2200

Tapu Kaydında Konut Olarak Gözüken İşyerinin Satışında KDV Oranı

26 Nisan 2024, Cuma

Danıştay Dördüncü Daire

Esas No : 2014/5934

Karar No : 2018/6519

İcra Yoluyla Satışta Hatalı KDV Oranı Uygulanması Halinde Cezanın Muhattabı

26 Nisan 2024, Cuma

Danıştay 3. Daire

Esas No: 2013/3748

Karar No : 2014/4608

Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshi Halinde Uygulanacak KDV Oranı

26 Nisan 2024, Cuma

T.C.

D A N I Ş T A Y

Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2017/690

Karar No : 2018/52

Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Nedeniyle KDV İndirimlerinin Reddedilmesi

26 Nisan 2024, Cuma

T.C.

D A N I Ş T A Y

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2019/1467

Karar No : 2020/1051

İhtirazi Kayıtla Verilen KDV Düzeltme Beyannameleri

26 Nisan 2024, Cuma

T.C. D A N I Ş T A Y

Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2020/526

Karar No : 2020/609

Genel Giderler İçin Şubeye Yansıtma Faturası Düzenlenmesi

06 Nisan 2024, Cumartesi

Şubenize ait gelir ve giderlerin, merkezinize ait gelir ve giderler ile birleştirilerek kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edildiğini belirterek merkez ve şubeniz için yapılan genel gider mahiyetinde olan personel ücreti, büro, kırtasiye, akaryakıt ve benzeri giderlerin serbest bölgedeki şubenize de pay verilerek masrafların yansıtılmasında, yansıtma faturası düzenlenip düzenlenmeyeceği ve KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında tarafınıza bilgi verilmesi istenmektedir.

Şirket Aktifinde Kayıtlı Varlıkların Başka Bir Şirkete İntikali Devir Midir?

06 Nisan 2024, Cumartesi

Şirketiniz aktifinde kayıtlı olan varlıklar (stoklar ve maddi duran varlıkların tamamı) ile hakların tamamını ... Hizmetleri ve Tic. A.Ş'ye KDV hesaplayarak fatura ettiğinizi,

Kazancın Ne Kadarının Yeni Yatırımdan Kaynaklandığının Belirlenememesi Halinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

06 Nisan 2024, Cumartesi

1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikanızda ….. üretimini yaptığı, üretim arttıkça fabrikanın yetersiz kaldığı ve yeni yatırıma ihtiyaç duyulduğu bu nedenle makine ve pompa imalatınızı ayırarak yeni kurulacak fabrikalara taşımak istediğiniz,

-Söz konusu ürünlerin imalatı çok iç içe olduğundan yeni yatırımın eski fabrikaya çok yakın bir yerde yapıldığı hali hazırda eski fabrikanızda kauçuk imalatı yapıldığı yeni yatırım kapsamında kurulan fabrikaların birinde makine diğerinde ise pompa imalatı yapıldığı, indirimli kurumlar vergisinden yararlanmak üzere yeni yatırıma ilişkin olarak ……. tarihinde 'Komple Yeni Yatırım' cinsli yatırım teşvik belgesini aldığınız,

Yıllara Sari İnşaat İşi Yapan Ferdi İşletmenin Sermaye Şirketine Devrinde Vergisel İşlemler

06 Nisan 2024, Cumartesi

Ferdi işletmenizi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince aktif ve pasifiyle birlikte sermaye şirketine devredeceğiniz belirtilerek bu işlemlere ilişkin olarak gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi , banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi, harçlar ve Vergi Usul Kanunu yönünden görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Yurt Dışında Ödenen Kredi Faizinin Türkiye'de Elde Edilen Kira Gelirinden İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı

06 Nisan 2024, Cumartesi

Yurt dışında yaşadığınız ve yurt dışından kullandığınız kredi ile Türkiye'de bir daire satın aldığınız belirtilerek, söz konusu kredi faizinin, gayrimenkul sermaye iradı beyanından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

Genç Girişimci İstisnasından Düzeltme Beyannamesi Verilerek Geriye Doğru Yararlanılması

06 Nisan 2024, Cumartesi

6/4/2017 tarihinden itibaren adınıza ilk defa ticari kazanç yönünden vergi mükellefiyeti tesis edildiği, doğum tarihinizin 1/4/1991 olması nedeniyle genç girişimciler için kazanç istisnasından yararlanmak istediğiniz ancak başka bir iş yerinde ücretli olarak çalışmaya başladığınız, 

IPA Çerçeve Anlaşması Kapsamında Alınan Hibelerin Vergilendirilmesi ve Muhasebe Kayıtları

06 Nisan 2024, Cumartesi

- IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında birlik yüklenicisi olarak imzalamış olduğunuz sözleşmeye istinaden Avrupa Komisyonundan hibe almaya hak kazanıldığı ve alınacak hibenin bir kısmının, kurumunuzun Ar-Ge merkezinde yürütülen projesi için kullanılacağı; kalan kısmının ise Ar-Ge projesiyle ilgisinin bulunmayacağı,

- Alınan hibe ile yapılacak harcamaların, sözleşmede belirlenen harcama tutarının altında kalması durumunda bakiye kalan tutarın Avrupa Komisyonuna iade edileceği,

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Tevsi Yatırıma İsabet Eden Kazancın Tespitinde Yeniden Değerlenme Yapılmış Kıymetler

06 Nisan 2024, Cumartesi

Şirket aktifinde yer alan iktisadi kıymetlerin; Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulduğu, teşvik kapsamında yapılan yatırımların da yeniden değerlenen kıymetler arasında bulunduğu,

- … yılında alınan teşvik belgesine istinaden, işletme dönemine ait tevsi yatırımlarınıza ilişkin olarak 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Tebliğinde yer alan kazanç hesaplama yönteminin uygulamasında tereddütlerinizin olduğu,

Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki Faaliyetlerde Kur Farkından Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması

06 Nisan 2024, Cumartesi

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunduğunuz belirtilmiş olup, faaliyetinizle ilgili olarak yurt dışına döviz karşılığında yapmış olduğunuz teslimler dolayısıyla doğan alacaklara ilişkin, dönem sonunda yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan kur farkı kazançlarının, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci maddesinde yer verilen istisna hükmü kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Stok Devirlerinin Defter Beyan Sisteminde Nerede Gösterileceği

06 Nisan 2024, Cumartesi

Plastik cerrahi uzmanı olarak serbest meslek kazancına tabi mükellefi olduğunuz, maliyetleri azaltmak için muayenehanenizde kullanmak üzere tıbbi ilaç ve sarf malzemelerini toptan olarak satın aldığınız, ihtiyaçtan fazla olarak alınan bu tür malzemelerin hastaların tedavi sürecinde ve ihtiyaç oldukça kullanıldığı,

Serbest Meslek Faaliyetinde Dönem Sonu Kullanılmayan Malzemeler

06 Nisan 2024, Cumartesi

Serbest meslek faaliyetinden dolayı ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz, Kasım/Aralık 2018 ayında mesleki faaliyetlerinizde kullanılmak üzere satın aldığınız ve 2018 yılında gider olarak kaydettiğiniz sarf malzemelerin bir kısmının (31.12.2018) dönem sonunda elde kaldığını ve 2019 yılında kullanacağınızı,

İndirimli Orana Tabi İşleme Dair İade Hakkının Düzeltme Beyannamesiyle Kullanılması Hakkında

19 Mart 2024, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2019/1138

Karar No : 2021/172

Yangında Zayi Olan Sabit Kıymetlerin KDV’lerinin İndirimi Hakkında

19 Mart 2024, Salı

T.C.

DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No: 2016/2153

Karar No: 2018/308

Su Birliği Tarafından Düzenlenen Makbuzlar Üzerinde Gösterilen KDV İndiriminin Reddi

19 Mart 2024, Salı

T.C.

DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2016/16150

Karar No : 2019/4290

KDV Beyannamelerinin Verilmemesi Nedeni İle Takdir Edilen Matraha İstinaden Yapılan Tarhiyat

19 Mart 2024, Salı

T.C.

DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No: 2014/7361

Karar No: 2018/787

Adi Ortaklık Adına KDV Tarhiyatı Yapılabileceği Hakkında

19 Mart 2024, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2020/898

Karar No : 2021/828

Yatırım Teşvik Belgesinin Geçerlilik Süresinden Sonra Düzenlenen Fatura KDV'sinin İadesi

19 Mart 2024, Salı

T.C.

DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2016/21744 

Karar No : 2021/129

Tedarikçi Firmaların Özel Esaslar Kapsamına Alınması Nedeniyle KDV İade İsteminin Reddi

19 Mart 2024, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2018/3856

Karar No : 2021/2778

Yurt Dışında Mukim Şirkete Verilen Danışmanlık Hizmetinin İhracat Sayılıp Sayılmayacağı

19 Mart 2024, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2018/4553

Karar No : 2021/2415

Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Faizler Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDVnin İndirimi

19 Mart 2024, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

DÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2016/17961

Karar No : 2021/2053

Kredi Kartı İle Yapılan Satışlardan Elde Edilen Hasılatın Beyan Dışı Bırakılması

19 Mart 2024, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2019/1022

Karar No : 2021/191

Ar-Ge Projesi Kapsamında Yapılan Giderlerin İndirimi

02 Mart 2024, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 5746 sayılı Kanunun 3/A maddesi kapsamında Kurumunuzca yürütülen … projenin TÜBİTAK tarafından Ar-Ge projesi olarak kabul edildiği belirtilerek;

Lokantacılık Faaliyetinde Defter Tutma Hadlerinin Hesabı ve Dikkate Alınacak Giderler

02 Mart 2024, Cumartesi

İlgi talep formunuzda; lokantacılık faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, defter tutma hadlerine göre 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177/1 nci maddesini dikkate aldığınız, bu maddede yıllık alımlarınızın tutarını hesaplarken ilgili yıldaki SSK, işçilik, döner ocağında kullandığınız tüp ve fırınınızda kullandığınız kömür, odun gibi giderlerinizin yıllık alım tutarlarına eklenip eklenmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

İşitme Cihazı Tesliminde Ve Bakım Onarımında KDV

02 Mart 2024, Cumartesi

İlgide kayıtlı dilekçenizde, satmakta olduğunuz işitme cihazlarına ilişkin pil, hoparlör, mikrofon ve benzeri yedek parçaların tesliminde ve bakım ve onarım hizmetlerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi Düzenlenmesi Halinde Gider Pusulası Ve ÖKC Fişi Mecburiyeti

02 Mart 2024, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 379 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin 2006-32/32 No'lu tebliğ kapsamında döviz büfelerinin altın ticareti yapabilmesine ilişkin düzenlemenin bulunduğu, söz konusu yetkiye istinaden kurumunuzca günlük olarak muhtelif müşterilerden 8 ayar, 14 ayar, 18 ayar veya 22 ayarlardan mamul olan, yüzük, küpe, kolye, bilezik ve benzeri altınları tartmak suretiyle külçe olarak almak istediğiniz, yine muhtelif kişilerden aldığınız altınları hurda halinde ...ya irsaliye eşliğinde gönderip işletmek suretiyle çeyrek, yarım, tam veya gramlık altınlar gibi tane biçimine getirterek yine irsaliye eşliğinde geri almak istediğiniz;

Kargo Faaliyetinde Kullanılan Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması

01 Mart 2024, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin kargo taşımacılık faaliyetinde bulunduğu, teslimlerinin yapılabilmesi amacıyla kargoların; türlerine, teslim şekillerine, ebatlarına göre sınıflandırıldığı ve kargoların niteliğine göre hafif ticari sınıfa dahil araçlar kullanılabildiği belirtilerek, söz konusu aracın hafif ticari araç olması ve kullanım amacı göz önüne alındığında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi kapsamında binek araç olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ayrıca şirketinizin ticari kazancının bu araçların işletilmesi yoluyla elde edilmiş kabul edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

İnternet Üzerinden Satışta Ürünün İadesi Halinde Düzenlenen e-Arşiv Faturanın Durumu

01 Mart 2024, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; internet aracılığı ile kozmetik ürün satışı faaliyeti ile iştigal ettiğiniz ve nihai tüketici olan müşterilerinize e-Arşiv Faturası düzenlediğiniz belirtilerek müşterinin, kargo yolu ile gönderdiğiniz ürünleri almaması ve kargo evrakını imzalamadan ürünü direkt firmanıza iade etmesi veya kargo ilgili adrese gittiğinde herhangi bir alıcı bulunmaması nedeni ile kargonun firmanıza geri gelmesi durumlarında bu satışlarınıza ilişkin düzenlemiş olduğunuz e-Arşiv Faturaları, ilgili dönem beyannamelerinizi onaylamadan iptal etmenizin mümkün bulunup bulunmadığı, yapılması gereken işlemlerin neler olduğu hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Yurtdışı Firmaya Verilen Depolama Hizmetinin Hizmet İhracı Kapsamında Olup Olmadığı

01 Mart 2024, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin traktör, biçerdöver, ziraat makineleri, bunların motorları ve dizel motorların imalatı faaliyetiyle iştigal ettiği, üretimi yapılan traktörlerin bir kısmının ihraç edildiği, ihraç edilen traktörlerin bir kısmının müşterilere fatura düzenlenmesinden sonra ihracat gerçekleşene kadar bir süre fabrikanızda ya da şirketinizce kiralanan depolama alanlarında bekletildiği, depolama süresi boyunca araçlara gerek duyulacak bakım hizmetinin verildiği, söz konusu depolama hizmeti ve bakım hizmeti ile ilgili ihracata konu olan araç başına fatura düzenlendiği belirtilerek düzenlenecek hizmet faturalarının da KDV Kanununun 11/1-a maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilgisayar Yazılımlarının Yurtdışındaki Müşterilere İnternet Üzerinden Satışı

01 Mart 2024, Cuma

İlgide kayıt özelge talep formunuzda, bilişim hizmetleri ve sanal ticaret yapmakta olan bir şirket olduğunuz, Türkiye'de üretilmiş olan bilgisayar yazılımlarını, yurtdışındaki müşterilerinize, yurtdışında kullanılmak üzere satacağınız, satış işleminin internet üzerinden programınızın download edilmesine izin verilmesi suretiyle yapılacağı ve bedelin kredi kartı ile döviz olarak tahsil edileceği, satışını yapacağınız yazılım ürünlerinin bedeli olan kredi kartlı döviz ödemelerinin, Türkiye'de çalıştığınız bankadaki döviz hesabınıza geldiği, faturanın yine yurtdışındaki müşterinizin adı ve adresine düzenleneceği, satışını yapacağınız yazılımların sadece satın alan kişi veya kuruluşlar tarafından kullanılmasına izin verileceği, çoğaltılmasına veya başkalarına satılmasına izin verilmeyeceği belirtilerek, yazılım satışlarının mal ihracı kapsamında mı, yoksa hizmet ihracı kapsamında mı değerlendirileceği hususunun bildirilmesi istenilmiştir.

Vergi Mükellefiyeti Bulunmayan Alıcıya e-Arşiv Fatura Düzenlenerek Satılan Malın İade Edilmesi

01 Mart 2024, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, perakende beyaz eşya sektöründe faaliyet gösterdiğinizi belirtilerek, nihai tüketicilere yapılan satışlarda malın iadesi durumunda e-Arşiv faturanın iptal edilme süresinin kaç gün olduğu ve beyan süresi geçtikten sonra ürün iade edilmesi durumunda düzenlenecek gider pusulasında katma değer vergisi ve gelir vergisi tevkifat durumunun ne olacağı ve hesaplanan katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmış olup konu hakkında Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir.

Şirkete Lojman Olarak Kiralanan Konuttan Elde Edilen Gelir İçin İndirim ve İstisna Uygulaması

01 Mart 2024, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; sahip olduğunuz gayrimenkulünüzü anonim şirkete lojman olarak kiraya verdiğiniz, şirket tarafından tevkifat yapıldığı, ayrıca, ikametiniz için başka bir konutu kiraladığınız ve gayrimenkul sermaye iradı beyannamesinde gerçek gider yöntemini seçtiğiniz belirtilerek, kiraya verilen gayrimenkule ilişkin kira gelirinden gayrimenkulün iktisap bedelinin %5’i, gayrimenkule ilişkin sigorta giderleri ile kiralanan konut için ödenen kiranın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmış olup, konuyu ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

Mirasın Reddi Davası Sonuçlanmadan Mirasçıya Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği

14 Şubat 2024, Çarşamba

T.C.

D A N I Ş T A Y

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2019/948

Karar No : 2020/1228

Şirket Hisselerini Devreden Ortağın, Devir Tarihinden Önceki Şirket Borçlarından Sorumluluğu

14 Şubat 2024, Çarşamba

T.C.

D A N I Ş T A Y

DÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2021/809

Karar No : 2021/7003

Dava Devam Ederken Şirketin Tasfiye Edilmesi Halinde Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu

14 Şubat 2024, Çarşamba

T.C.

D A N I Ş T A Y

ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2018/5404

Karar No : 2022/564

Henüz Tahakkuk Etmemiş Şirket Borcu Nedeniyle Ortak Varlıkları İçin İhtiyati Haciz Kararı Alınması

14 Şubat 2024, Çarşamba

T.C.

D A N I Ş T A Y

Dördüncü Daire

Esas No : 2017/4390

Karar No : 2020/2480

Takdir Komisyonlarının KDV İndirimlerini Reddetme Yetkisi

14 Şubat 2024, Çarşamba

T.C.

D A N I Ş T A Y

Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2019/291

Karar No : 2019/239

Defterlerin Tasdiksiz Olduğu Gerekçesi ile KDV İndirimleri Kabul Edilmeksizin Cezalı Vergi Salınması

14 Şubat 2024, Çarşamba

T.C.

D A N I Ş T A Y

DOKUZUNCU DAİRE

Esas No : 2016/17796

Karar No : 2019/1501

Yeminli Mali Müşavirin Düzenlediği Raporun Gerçeği Yansıtmadığından Bahisle Adına Ödeme Emri Düzenlenmesi

14 Şubat 2024, Çarşamba

T.C.

DANIŞTAY

YEDİNCİ DAİRE

Esas No: 2019/5712

Karar No: 2022/3982

Beyanname Verdikten Sonra Ancak Beyanname Verme Süresi İçinde İhtirazi Kayıt Dilekçesi Verilmesi

14 Şubat 2024, Çarşamba

T.C.

D A N I Ş T A Y

DOKUZUNCU DAİRE

Esas No : 2018/2658

Karar No : 2021/2835

Faiz Karşılığı Borç Para Verilmesi Nedeniyle Mali Tatilde Vergi ve Ceza Salınması

14 Şubat 2024, Çarşamba

T.C.

D A N I Ş T A Y

YEDİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/9311

Karar No : 2020/5311

Yurt Dışındaki Ana Firma Tarafından Aktarılan Bedellerin Kurum Kazancına Eklenmesi

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgi (a) da kayıtlı dilekçenizde; firmanızın bağlı olduğu yurt dışındaki ana firma tarafından, ekonomik kriz ve sektörel gelişmeler nedeniyle şirketinizin geçici finansal sıkıntılarının karşılanması ve Türkiye'deki faaliyetinizin kesintiye uğramaması amacıyla, karşılıksız olarak firmanıza aktarılacak bedellerin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüşü istenilmiş, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü ilgi (b) de kayıtlı yazımız ile şirketinize bildirilmiş ancak, konunun tekrar değerlendirilmesi sonucu, ilgi (b) de kayıtlı görüşümüzün aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

Serbest Meslek Erbabının Faaliyetinde Kullanmak Üzere Satın Aldığı Bisiklet , Motosiklet Giderleri

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyette bulunduğunuz, büroda ortalama 8 (sekiz) adet personel çalıştırdığınız, mükelleflerden evrak toplama, vergi daireleri ve sosyal güvenlik kurumlarına ulaşım için kendi kullandığınız araç hariç 1 (bir) adet bisiklet, 1 (bir) adet motor ve 1 (bir) adet binek araç ile hizmet verdiğiniz belirtilerek, bu araçlara ait amortisman, yakıt ve bakım giderlerini kazancınızın tespitinde indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Oranın Değiştirilmesi Halinde Hangi Oranın Uygulanacağı Hakkında

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Eylül/2020 döneminde yapacağınız kiralama işlemine istinaden 12 aylık kira bedelini toplu olarak tahsil edeceğinizden bahisle tahsil edilen kira bedelinin tamamının faturalandırılacağı belirtilerek, 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işyeri kiralama hizmetlerinde katma değer vergisi (KDV) oranının %18’den %8’e düşürülmesi nedeniyle, söz konusu kiralama işleminde uygulanması gereken KDV oranı hususunda görüş talep edilmektedir.

Devir Alınan Şirketin Bilançosunda Yer Alan Yenileme Fonunun Matraha İlave Edilip Edilmeyeceği

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda … tarihinde başlamak üzere Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen yatırım teşvik belgesi sahibi olduğunuz, yatırımın devam etmekte olduğu kısmen veya tamamen faaliyete geçmediği belirtilmiştir. Şirketinizce devir alınan .. Şti.nde … tarih ve … yevmiye numarası ile yenileme fonunun kayıtlara alındığı ve yatırım döneminde … tarihinde devir alan olarak Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri çerçevesinde birleşmeye taraf olduğu belirtilmiştir.

Otobüs Satışından Elde Edilen Tutarın Defter Tutma Hadlerinde Dikkate Alınıp Alınmayacağı

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgi özelge talep formunda, halk otobüsü işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuz otobüsünüzü sattığınızı belirterek, bu satıştan elde edilen tutarın defter tutma hadlerinde dikkate alınıp alınmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Önceki Döneme Ait Olan Faturaların Sonraki Yılda Kayıtlara Alınması

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, "…Ltd. Şti." tarafından firmanıza kesilen … tarihli ve … numaralı faturanın sehven 2021 yılı kayıtlarına alınmadığı, ancak mal alışının ilgili dönemde gerçekleştiği, kayıtlarınıza alınmayan faturaya ait malın 31/12/2021 tarihi itibarıyla envanterinizde bulunduğu belirterek, tarafınıza kesilen bu faturanın 2022 yılında maliyet unsuru olarak dikkate alınıp alınamayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Sat Kirala Gelir Al İşleminden Kaynaklanan Kazancın Sermayeye İlavesi

09 Aralık 2023, Cumartesi

Şirketiniz aktifinde kayıtlı bulunan arsanın 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında kiralama ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla satışının yapıldığı ve bu satıştan kaynaklı bir kazanç oluştuğu, söz konusu kazancın pasifte özel fon hesabına alındıktan sonra sermayeye ilavesinin mümkün olup olmadığı, mümkün ise şirketiniz tarafından ilerleyen dönemlerde sermaye azaltımına gidilmesi halinde özel fon hesabına alınan ve sermaye azaltımına konu edilen tutar üzerinden vergileme yapılıp yapılmayacağı,

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesiyle Alınan Taşınmazın Satışında Değer Artış Kazancı

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talebiniz ile, Nisan/2006'da inşa aşamasındaki konutu banka kredisi kullanarak Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesiyle aldığınız, Temmuz/2007'de inşaat firması tarafından teslim tutanağı ile tarafınıza teslim edildiği ve Ağustos/2007'de konutta ikamet etmeye başladığınız belirtilerek, söz konusu konutun satılması halinde;

Miadı Dolan Ürünlerin Gümrükte İmha Edilmesi Halinde Ürün Bedelinin Gider Yazılması Hakkında

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı bilgi edinme başvuru formunuz, özelge talep formunuz ve ek dilekçenizde; miadı dolan ve gümrükte bekleyen bazı parti numaralı ürünlerin Gümrük Müdürlüğü tarafından ithalatına izin verilmemesi sebebiyle ithalatının gerçekleştirilemediği, hasarlı ve miadı dolan ürünlerin tespit ve kontrollerinin …… Gümrük Müdürlüğü tarafından yapılarak ve 6 (altı) araçla mühürlenerek imha edilmek üzere …………………….. A.Ş.'ye 15/10/2014 tarihinde teslim edildiği belirtilerek, miadı dolan ve ithalatı gerçekleştirilemeyerek Gümrükte imha edilecek ürünlerin mal bedeli ve Gümrükte gerçekleştirilecek imha masraflarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Meslek Edindirme Kursu Binasının Bağışlanması Halinde İnşaat Harcamalarının Vergisel Durumu

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz ile Milli Eğitim Bakanlığı adına … Valiliği arasında imzalanan protokol gereği, … Merkez Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) meslek edindirme kursu inşa edileceği, 3 yıllık süre sonunda kurs binası da dahil olmak üzere tarafınızdan sağlanan tüm teçhizatların bedelsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığına devredileceği belirtilerek, bu süreçte yapılacak harcamaların vergi mevzuatı karşısındaki durumu sorulmaktadır.

Makine Ve Techizat İçin Ödenen Avansların İndirimli Kurumlar Vergisinden Yararlanıp Yararlanmayacağı

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin akümülatör imalatı faaliyetinde bulunduğu, 2016 yılında … tarihli ve … sayılı yatırım teşvik belgesi alarak aynı yıl içerisinde yeni bir üretim hattı için yatırıma başlandığı, öncelikli yatırımlar kapsamında destek unsurlarından yararlandığınız bu yatırımın bitiş tarihinin … olduğu, bu kapsamda yurt dışından 2018 yılında temin edilecek makine techizat global listenizde yer alan makineler için 2017 yılında akreditif açılarak avans ödemesi yapıldığı belirtilerek; 2017 yılında yapılacak avans ödemelerinin, indirimli kurumlar vergisi uygulamasında bu dönemde yatırım harcaması olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

İştirak Edilen Şirkete Yapılan Sermaye Tamamlama Fonu Ödemelerinin Gider Yazılıp Yazılmayacağı

09 Aralık 2023, Cumartesi

Şirketinizin, 1.000.000.- TL sermayesi olan bir anonim şirketin %30 oranında pay ile kurucu ortaklarından olduğu, iştirak olunan şirketin devamlı zarar etmesi sonucu sermayesini kaybettiği, şirketiniz tarafından alınan 13.05.2008 tarihli olağan genel kurul kararı ve 02.06.2008 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile şirket ortaklarınca sermaye tamamlama fonu oluşturulmasının oy birliği ile kabul edildiği, şirketiniz payına düşen 1.081.455,82.-TL tutarındaki sermaye tamamlama fonu bedelinin iştirak edilen şirkete ödendiği, iştirak edilen şirketin ödenen sermaye tamamlama fonu bedellerini geçmiş yıl zararlarına mahsup ederek herhangi bir sermaye artırımı yapmadığı belirtilerek,

Foreks İşlemlerinde Gelir Vergisi Tevkifatı

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, .... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ..... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında foreks işlemleri yapmaya yetkilendirilmiş bir aracı kurum olduğunuzu, "Piyasa Yapıcısı" olarak gerçekleştirdiğiniz kaldıraçlı alım-satım işlemlerinden aracılık komisyonu almadığınızı ancak şirket adına yapmış olduğunuz alım-satım işlemlerinden gelir elde ettiğinizi, müşterilerin yapmış olduğu işlem hacimleri baz alınarak aylık periyotlar halinde belirlenen skala çerçevesinde bir prim hesaplandığını ve bu tutarların müşteri hesaplarına yansıtıldığını, şirket tarafından bir gider olan bu tutarların müşteri adına gelir olduğunu belirterek, elektronik ortamda müşterilerin bireysel faaliyetleri sonucu hesaplarına yansıtılan söz konusu gelirler için tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

Forward İşleminde KDV ve Kurumlar Vergisi

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin her ayın son iş gününün iki gün öncesinde kayıtlarında yer alan döviz yükümlülükleri ve döviz varlıklarından arta kalan net tutar üzerinden, mensubu olduğu ... Grubunun hazine şirketi ile forward işlemi yapmayı planladığı, grup şirketinin banka ve fınans (kredi vermeye yetkili kurum) kurumu olmadığını, yapılacak forward işleminin fiziki teslimle sonuçlanmayacağı belirtilerek; vade kuru ile sözleşme kuru arasındaki farkın vade tarihinde kur farkı gelir veya gideri olarak dikkate alınıp alınmayacağı, kur farkı gideri oluşması durumunda kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ile kur farkı gelir veya giderinin KDV ye tabi olup olmadığı, hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özel Okulda Çalışan Öğretmen Ve Personele Yapılan Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinde Damga Vergisi

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, kurumunuz tarafından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenlere ve personele yapılacak olan öğretim yılına hazırlık ödeneği, aile yardımı (eş ve çocuk yardımları) ve ölüm yardımı ödemelerinde damga vergisi matrahının ne olacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Müzisyenlere Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, müzik organizasyonu işi yaptığınız, değişik illerden müzik programı teklifleri aldığınız ifade edilerek, vergi kayıtları bulunmayan şarkıcı, davulcu, zurnacı, sazcı ve klarnetçilere program başına yapacağınız ödemelerinizin ne şekilde belgelendirileceği ile gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

KDV Oranı Belirlenirken Yapı Ruhsatı Değişikliğinde Hangi Yapı Ruhsatının Esas Alınacağı

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … İli, … İlçesi, …. Mahallesi, … ada, … parselde bulunan arsa üzerine … adet ofis ve işyeri yapılmak üzere 28/9/2017 tarihinde …. sayılı yapı ruhsatı alındığı, sonrasında söz konusu ruhsatın kullanım amacı konuta çevrilerek …. adet konut ve … adet ofis olarak 14/10/2021 tarihinde tadil edildiği, ancak 6/2/2023 tarihinde yaşanan deprem felaketiyle gerçekleşen konjonktürel değişiklik ve beraberinde sektörün konut ihtiyacındaki değişiklikler doğrultusunda söz konusu projede esaslı tadilat ihtiyacı doğduğu, bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda …. Belediyesine yeni vaziyet planıyla müracaatta bulunulduğu, hazırlanan yeni vaziyet planında yapılan çalışmaların;

Zayi Belgesinin Varlığı Tek Başına Defter Ve Belgelerin Zayi Olduğu Sonucunu Doğurmaz

28 Kasım 2023, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2019/528

Karar No : 2019/631

Kiralanan Fabrika İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamaların Amortisman Yoluyla Giderleştirmesi Gerekir

28 Kasım 2023, Salı

T.C.

DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No: 2014/10426

Karar No: 2018/998

Yurt Dışına Yapılan Satışların Bedellerinin Tahsil Edilememesi Halinde Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması

28 Kasım 2023, Salı

T.C.

DANIŞTAY

ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2011/5130 

Karar No : 2015/10182

Geriye Yönelik Fatura Düzenlendiğini Bilmesi Mümkün Bulunmayan Alıcı Adına Yasada Öngörülen Sürede Fatura Almadığı İçin Ceza Kesilemez

28 Kasım 2023, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2018/50

Karar No : 2018/199

Yapı Kullanma İzninin Alındığı Tespit Edilmeden Tapuda Tescil Edilen İrtifak Hakkının Teslim Olarak Kabul Edilemeyeceği

28 Kasım 2023, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

Üçüncü Daire

Esas No : 2016/13945

Karar No : 2019/4482

Elektronik Ortamda Yapılan Tebligata Karşı Süresinde Açılmayan Davada Süre Aşımı

28 Kasım 2023, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

DOKUZUNCU DAİRE

Esas No : 2019/274

Karar No : 2020/3808

Takdire Sevk Tarh Zaman Aşımını Durdurur

28 Kasım 2023, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2020/467

Karar No : 2020/761

Açık Vergi Hatası Olduğu Tespit Edilen Vergilerde Uzlaşma Sağlanmış Olsa Dahi Düzeltme Hükümlerinden Yararlanılabilir

28 Kasım 2023, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

Dokuzuncu Daire

Esas No : 2016/6588

Karar No : 2016/4390

Yenileme Fonunun Finansal Kiralama İle Edinilen İktisadi Kıymetin Amortismanından Mahsubu

20 Ekim 2023, Cuma

İlgi dilekçenizde; ortaklığınızın yurtiçinde ve yurt dışında hava yolu ile yolcu ve yük taşımacılığı yaptığı, finansal kiralama kapsamında yurt dışında mukim firmalardan kiraladığı uçakları "Haklar" hesabı altında muhasebeleştirerek 10 yıllık faydalı ömür üzerinden amortismana tabi tuttuğu, finansal kiralama kapsamında iktisap edilen ve ortaklığınızın kullanımında bulunan bazı uçaklar için söz konusu iktisadi kıymetin değerini devamlı surette artırmak amacıyla bir takım harcamalar yapıldığı belirtilerek;

Özel Okulda Çalışan Öğretmenlere Yapılan Ödemelerde Tevkifat

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kurumunuzda istihdam etmiş olduğunuz öğretmenlere ödeyeceğiniz öğretim yılına hazırlık tazminatının, gelir vergisi kesintisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Serbest Meslek Erbabının Aktifine Kayıtlı Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep dilekçenizle, Başkanlığımız ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında SMMM'den dolayı mükellef bulunduğunuz, mülkiyeti şahsınıza ait ve aktifinize kayıtlı muhasebe bürosunun odalarından birini başka bir mali müşavire kiraya vereceğiniz belirtilerek, elde edeceğiniz kira geliri için serbest meslek makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği ile gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmiştir.

Yurt Dışındaki Firmaya Ödenen İsim Hakkı Bedeli

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın Şişli İstanbul adresinde inşa etmekte olduğu turistik otelde ... markasını kullanarak ... adı altında işletmeye açmak maksadıyla merkezi Danimarkada bulunan ... ünvanlı şirket arasında akdedilmiş olan Uluslararası Lisans Sözleşmesine istinaden söz konusu Danimarka firmasının ülkemizde hangi vergilerden ne oranda sorumlu olacağı, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre ülkemizde ödeyeceği vergilerin hangilerini kendi ülkesinde ödeyeceği vergilerden mahsup edebileceği, ödeyeceği vergilerle ilgili olarak söz konusu şirketin yetki ve sorumluluğu hususunda Başkanlığımızdan görüş sorulmaktadır.

İş Güvenliği İle İş Sağlığı Hizmetinde KDV Tevkifatı

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmalara iş güvenliği hizmeti ile iş sağlığı hizmeti kapsamında işyeri hekimliği ve hemşirelik hizmeti verdiğiniz, bu hizmetler için hizmet alan her bir firmayla ayrı sözleşme yaptığınız, hizmetlerin ve bu hizmetleri yapan personelin hizmeti alan firmaların sevk ve idaresinde olmayıp tamamen firmanız kontrolünde olduğu ifade edilerek, bu hizmetlere uygulanacak KDV oranı ile hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV nin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı sorulmaktadır.

Üretimin Bir Kısmının Eski Bir Kısmının Da Yeni Fabrikada Gerçekleştirilmesi Halinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eki dilekçenizde, şirketinizin ......1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikanızda ….. üretimini yaptığı, üretim arttıkça fabrikanın yetersiz kaldığı ve yeni yatırıma ihtiyaç duyulduğu bu nedenle makine ve pompa imalatınızı ayırarak yeni kurulacak fabrikalara taşımak istediğiniz,

Taşımacılık Kooperatifi Tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Alınan Öğrenci Servisi İşinde KDV Oranı Ve Tevkifatı

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …. vergi numarasında mükellef bulunduğunuzu, 2023-2024 eğiti öğretim döneminde …. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yapmış olduğu ihale neticesinde ilköğretim ve orta öğretim öğrenci taşıma işini kooperatifiniz tüzel kişiliği adına aldığınızı, …. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden almış olduğunuz (öğrenci servisi) öğrenci taşıma işi, kooperatifiniz ortağı minibüsçüler tarafından gerçekleştirildiğini, Kooperatifiniz tarafından ….. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen hakediş raporu ve kararına istinaden fatura düzenlediğinizi, hakediş bedeline ilişkin …. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne düzenlenecek tevkifatlı faturada uygulanacak KDV oranı, öğrenci taşımacılığı hizmet teslimlerine uygulanan %10 KDV oranı mı yoksa genel KDV oranı olan %20 mı uygulanacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Aktife Alındığı Yıldan Sonraki Yıl Tescil Edilen Taşıtın Amortisman Başlangıç Tarihi

20 Ekim 2023, Cuma

İlgi özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, şirketiniz tarafından 25.12.2012 tarihinde alışı gerçekleşen ancak tescil işlemi yasal süresi içerisinde 03.01.2013 tarihinde tamamlanan çekiciye ilişkin amortismanın ayrılmasına hangi yılda başlanacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmanın Çalışanlarına Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi

20 Ekim 2023, Cuma

İlgi (a) ve (b)’de kayıtlı dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, … Üniversitesi Teknopark alanı içerisinde yer bilimleri ve deprem riskleri üzerine faaliyet gösterdiğiniz, Dubai’de yapılacak bir otel inşaatı ile ilgili gerekli etütleri yapmak üzere şirket ortaklarınızın ve üniversite görevlilerinin Dubai’ye gittikleri ve elde edilen verilere istinaden Teknopark’ta program yazılarak programın Dubai’deki firmaya satılacağı belirtilerek,

Satışları Artırmak Amacıyla Müşterilere Verilen Kombine Maç Bilet Bedellerinin Vergilendirilmesi

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketin iş hacmini artırmak için müşterilere teşvik amacıyla verilmek üzere satın alınan kombine maç biletinin, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı, kombine maç bileti için ödenen tutara ilişkin indirilecek KDV'nin iç yüzde yöntemi ile hesaplanarak ilgili döneme ait KDV beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Basit Usulden Gerçek Usule Geçildiğinde KDV İndirimi Ve Amortisman Uygulaması

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; servis taşımacılığı faaliyetinden dolayı 01/05/2005-31/12/2010 tarihleri arasında basit usulde kayıtlı mükellef olduğunuz, 2007/Eylül ayında satın aldığınız otobüse ilişkin katma değer vergisini indirim konusu yapmadığınız, 2010/Aralık ayında ise ikinci otobüsünüzü satın alarak 01/01/2011 tarihi itibari ile gerçek usulde mükellef olduğunuz belirtilerek, kayıtlarınıza almış olduğunuz her iki araca ilişkin katma değer vergisini indirim konusu yapıp yapamayacağınız ile her iki araçla ilgili amortismanın ne şekilde ayrılacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği, anlaşılmaktadır.

Ödeme Kaydedici Cihazlardan (ÖKC) Gün İçinde Birden Fazla "Z" Raporu Alınıp Alınamayacağı

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinize ait marketlerde kullanılan ödeme kaydedici cihazlardan (ÖKC) gün içinde birden fazla "Z" raporu alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

 
3WTURK CMS v8.3.3