• +90 312 425 81 93
  • [protected email address]

Serbest Bölgeye Verilen Taşımacılık Hizmetinde KDV Tevkifatı

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin serbest bölgelerde faaliyette bulunan şirketlere iç gümrükler arası veya Türkiye'den serbest bölgelere yük taşımacılığı hizmeti verdiği belirtilerek ihraç amaçlı olan veya ihraç amaçlı olmayan, serbest bölgeye ya da serbest bölgeden yapılacak yük taşımacılığı işlerinin katma değer vergisi (KDV) mükellefiyeti bulunmayan serbest bölge şirketlerine yapılması halinde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı ve nasıl uygulanması gerektiği hususunda görüş talep edilmektedir.

İş Kazası Geçiren İşçiye Yapılan Para Yardımının Vergilendirilmesi

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; işyerinizde 07/01/2020 tarihinde meydana gelen kazada yaralanan işçinin hastaneden iş göremezlik raporu aldığı, söz konusu rapora istinaden uzun süre çalışamayacağı, çalışamadığı süre boyunca yasal olarak iş göremezlik ödeneği alacağı, ilgili kurum tarafından ödenen iş göremezlik ödeneğinin işçinizin almış olduğu ücretten daha az olması nedeniyle, tarafınızca da ayrıca para yardımında bulunulduğu belirtilerek, yapmış olduğunuz bu ödemenin vergi kanunları açısından nasıl değerlendirileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Dar Mükellef Kurumdan Elde Edilen Ücret Gelirinin Vergilemesi

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 01.02.2009 tarihinden itibaren merkezi Fransa'da bulunan … ünvanlı tarım makinaları üreticisi bir firmada Türkiye'den sorumlu ülke müdürü olarak görev yaptığınız, söz konusu firmanın Türkiye'de herhangi bir merkezinin bulunmadığı, şahsınızın Türkiye'de tüm bölgelerde seyahat ederek çalıştığı, seyahat etmediğiniz dönemlerde evden çalışmalarınızı sürdürdüğünüz, maaşınızın … firması tarafından … Bankası'ndaki Euro hesabınıza Euro olarak yatırıldığı,

Kredi İle Alınan Konutun Ticari Faaliyette Home-Ofis Olarak Kullanması Halinde İndirilebilecek Giderler

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; …. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ….. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, bilgisayar mühendisi olarak bilgisayar yazılımı hazırlama, yazılımların satışı, veri tabanı yöneticiliği ve danışmanlığı faaliyetlerinizden dolayı birinci sınıf tüccar olarak fatura düzenlediğinizi ve bilanço esasına göre defter tuttuğunuzu, söz konusu ticari faaliyetinizi ikametgah olarak kullandığınız konutunuzda icra ettiğinizi belirterek; 

Serbest Meslek Faaliyeti İçin Ücret Alınmaması Halinde Vergisel Yükümlülükler

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, ücretini alamadığınız serbest meslek faaliyeti kapsamındaki hizmetleriniz için serbest meslek makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği ve KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Serbest Meslek Ücretinin İade Edilmesi Halinde Vergilendirme

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest avukat olarak faaliyette bulunduğunuz, müvekkilinize vermiş olduğunuz hizmete ait bedele davanın kazanılması halinde hak kazanıldığı, kaybedilmesi durumunda da tahsil edilen bedelin müvekkilinize iade edildiği belirtilerek serbest meslek makbuzunun hangi dönemde düzenleneceği ve davanın kaybedilmesine bağlı olarak iade edilen hizmet bedeli ile ilgili olarak katma değer vergisi, gelir vergisi ve stopajın durumunun ne olacağı ve iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.

Sağlık Harcamasının Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi ile Belgelendirilmesi Halinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine göre vereceğiniz serbest meslek kazanç beyannamenizde, sağlık gideri olarak eczanelerden almış olduğunuz ilaçlara ait ödeme kaydedici cihaz fişlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızın görüşü istenilmektedir.

Yurt Dışı Merkezli Şirketten Elde Edilen Ve Yurt İçindeki Şirkete Fatura Edilen Ücret Geliri

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, şirket merkezinizin Almanya'da olduğu, Türkiye'de çalışma izni bulunan Alman vatandaşı şirket müdürünüzün aylık maaşının Almanya'daki şirket merkezi tarafından ödendiği, bu ödemenin şirketinize fatura edildiği ve Almanya'daki şirket merkezi tarafından söz konusu ücret ödemesine ilişkin herhangi bir tevkifat yapılmadığı, Türkiye'deki şirketin söz konusu ücret ödemesinin brüte tamamlanması suretiyle üzerinden stopaj yaptığı, şirket müdürünüzün göreviyle ilgili maaşı dışında başka bir gelir vergisine tabi geliri olmadığı belirtilerek, şirket müdürünüz tarafından söz konusu ücret geliriyle ilgili beyanname vermesinin gerekip gerekmediği konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Gayrimenkul Değerleme (Ekspertizlik) Faaliyetinin Vergilendirilmesi

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile eklerinin incelenmesinden, … Kuruluşu tarafından 02/07/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarafınıza verilen gayrimenkul değerleme lisansınızın bulunduğu, adınıza kayıtlı işyerinde personel istihdam edilmek suretiyle; değerleme şirketleri, bankalar, gerçek ve tüzel kişilerle iş sözleşmesi yaparak gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla serbest meslek kazancı hükümlerine göre mi yoksa ücret hükümlerine göre mi vergilendirilmeniz gerektiği hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Forward İşleminde Vergisel Yükümlülükler

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, döviz kurlarındaki dalgalanmadan kaynaklı kur risklerinin kontrol edilmesi ve bunun getireceği olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi amacıyla şirketinizce forward işlemleri yapıldığı, yapılan forward işlemleri uyarınca, satıcı konumundaki banka ile ileri bir tarihte satın alınacak dövizin vadesi, fiyatı (kuru) ve miktarı önceden belirlenerek sözleşmeye bağlandığı, kur riskinden korunmak isteyen grup şirketinizin de forward işlemi yapmak istediği ancak grup şirketinizin bankalardaki limitlerinin yetersiz olması nedeniyle doğrudan banka ile forward sözleşmesine taraf olarak işlem yapamadığı, bu bağlamda

Konsinye Olarak İhracatı Yapılan Malın İmalatçısından Alınması İşleminde Tecil-Terkin Uygulaması

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin ... şirketler arasında yer aldığı, esas faaliyet konunuzun muhtelif ürünlerin ihracatına aracılık etmek olduğu, bu çerçevede üretici firmalardan satın aldığınız ürünleri, aracı ihracat sözleşmesi çerçevesinde ve ihracat yönetmeliği hükümleri gereğince ihraç ettiğiniz, bazı ürünlerin konsinye ihracat işlemine tabi tutuldukları, bu durumda imalatçı firma tarafından malın şirketinize sevk edildikten sonra yasal sürede fatura edildiği, 

Yurt Dışından Kesilen Reklamasyon/Fiyat Farkı/Ceza/İade Faturaları

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yabancı şirketlere ve yabancı bayraklı gemilere tamir bakım hizmeti verdiğiniz, bu hizmetlerle ilgili olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-a maddesi kapsamında iade talep ettiğiniz belirtilmekle birlikte, hizmet ihracı nedeniyle yurt dışından kesilen reklamasyon/fiyat farkı/ceza/iade faturaları ile ilgili olarak yüklenilen KDV tutarında oluşan farklılığa dair KDV iade talebinde yapılacak işlem hakkında tereddüt hasıl olduğundan Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

Adi Ortaklığın Hâlihazırda Mevcut Olan Sermaye Şirketine Devredilmesi

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; ticari faaliyeti nedeniyle bilanço esasına göre defter tutmakta olan babanız …………. 31/7/2021 tarihinde vefatı sonrasında varisleri olarak ticari işletmenin tüm aktif ve pasifini kayıtlı değerleri üzerinden devralmak suretiyle babanızın bu faaliyetine devam etme kararı aldığınız, bu kapsamda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi çerçevesinde değer artışı kazancının doğmadığı ve vergilendirme yapılmadığı,

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz tarafından güneş paneli imalat sanayine yönelik yatırım gerçekleştirmek üzere alınan … tarih ve … no.lu yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım harcamalarının tamamlanarak tamamının aktifleştirildiği belirtilerek bahse konu yatırımdan elde edilen kazancın tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler kaleminin dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Komple Yeni Yatırımda Diğer Faaliyetlerden Doğan Kazançlar Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında komple yatırım yapmak üzere Ekonomi Bakanlığından … tarih ve … sayılı yatırım teşvik belgesinin alındığı, bu yatırım teşvik belgesi kapsamında 15/11/2017 tarihinde yatırıma başlandığı ve yatırımın halen devam ettiği ayrıca 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde diğer faaliyetlerinizden kaynaklanan ticari bilanço zararınızın bulunduğu ancak bu zarar tutarına kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi sonucunda kazanç oluştuğu belirtilerek, diğer faaliyetlerinizden elde edilen söz konusu kazancınıza indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

İşveren Tarafından Ödenen Özel Sağlık Poliçesi Primlerinin Ücret Vergi Matrahına Dahil Edilmesi

05 Mayıs 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, noter olarak serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuz ve iş yerinizde istihdam ettiğiniz personel için tarafınızdan özel sağlık poliçesi primi ödemeleri yapıldığı belirtilerek, söz konusu ödemelerin ücret matrahından indirimi öncesinde poliçe net ödemelerinin brüte iblağ edilerek mi gayrisafi ücrete eklenmesi gerektiği hususunda tereddüt edildiği anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda yer almaktadır.

Birikimsiz Hayat Sigortası İçin Yatırılan Primlerin Ücret Matrahından İndirimi

05 Mayıs 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talebinizin incelenmesinden, şirketiniz bünyesinde çalışmakta olan personelinizin kendisine birikimsiz hayat sigortası yaptırdığı ve ödediği primlerin vergiye tabi ücret matrahından indirim konusu yapılması için talepte bulunduğu belirtilerek, birikimsiz hayat sigortası poliçe için yaptığı ödemenin vergiye tabi ücret matrahından hangi oranda vergi indirimine konu edilebileceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

Serbest Meslek Mükellefinin Yaptığı Masraflar İçin Tahsil Ettiği Paralar

05 Mayıs 2023, Cuma

İlgi dilekçenizde; serbest meslek kazancı elde ettiğiniz, müvekkili olduğunuz kişilerden vekalet ücreti dışında yapılacak masraflardan dolayı (yol gideri gibi) alınan paralar için yansıtma faturası mahiyetinde serbest meslek makbuzu düzenlenerek alınan bedelin belgelendirilmesi sırasında stopaj uygulanması konusunda tereddüde düşüldüğü, ayrıca yol masrafı için alınan bedelden kendi aracınıza akaryakıt alınmasının söz konu olacağı, alınan belgede aracınızın plakası yazılı olacağından karşı firmaca yansıtma faturası istenildiği belirtilerek yapılacak işlemin bildirilmesi istenilmektedir.

Derneğin İktisadi İşletmesinin Karlarının Derneğe Aktarımı

05 Mayıs 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, derneğiniz tarafından ... ve personeline destek olmak amacıyla ....20... tarihinde iktisadi işletme olarak kurulduğunuz belirtilerek; iktisadi işletmeniz tarafından ... nün ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan harcamaların gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği, iktisadi işletmeniz tarafından ...ne alınacak demirbaşların işletmenin aktifine kaydedilip kaydedilemeyeceği, derneğin ihtiyaçları için (demirbaş alımı) iktisadi işletmeden para aktarımı yapılıp yapılamayacağı ile yapılabilmesi halinde tevkifata tabi olup olmayacağı, kurumlar vergisi ödendikten sonra derneğe aktarılan kar payı için tevkifat hesaplanıp hesaplanmayacağı, hususlarında görüş talep edilmiştir.

Arsa Üzerine Yapılan Binanın Satışı Halinde Taşınmazın Aktifte Kalma Süresinin Tespiti

05 Mayıs 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, faaliyet konusu metal enjeksiyon olan şirketinizin, organize sanayi bölgesinde bulunan ve 27.08.2008 tarihinde satın alarak iki tam yıldan fazla süredir aktifinde bulundurduğu arsa üzerine yapımına başlanan ve henüz tamamlanmamış olan binanın, organize sanayi bölgelerinde binaların cins tashihi yapıldıktan sonra satış şartı nedeniyle, fiili satışını cins tashihinden sonra gerçekleştireceği belirtilerek satıştan elde edilen kazancın arsa payına düşen kısmının kurumlar vergisi ile katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Atıl Olduğu İçin Kiralanarak Değerlendirilen Taşınmazın Satışı Halinde İstisna Uygulaması

05 Mayıs 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin ana faaliyet konusunun tekstil, konfeksiyon imalatı ve ihracatı ile motosiklet ve kimyasal boya hammaddesinin ithali ve yurt içine satışı işi olduğundan bahisle, şirketinizin icra yoluyla satın aldığı ve 20.02.2003 tarihinde şirketiniz adına tescil edilen ½ hisseli taşınmazın (deponun) 2010 yılına kadar atıl durumda olduğu ancak, masraflarının fazla olması nedeniyle cüzi miktarda kira bedeli ile kiralanmasına karar verildiği, 

Döviz Cinsinden Gelecek Dönemlere Ait Giderlerin Değerlemesi

05 Mayıs 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile şirketinizin gayrimenkul alanında faaliyet gösterdiğini, şirket binanızın her türlü riske karşı sigortalandığını, sigorta poliçelerinin Amerikan Doları üzerinden düzenlendiğini ve ödemelerin de aynı döviz cinsinden yapıldığını, dönemsellik kavramı gereğince sigorta poliçesi değerini ilgili oldukları aylarda gider hesaplarına alıncaya kadar Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelecek Yıllara Ait Giderler hesaplarına kaydettiğinizi,

Kiranın İade Edilmesi Halinde Tevkif Edilen Verginin İadesi

05 Mayıs 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, gayrimenkulünüzü 01.05.2008 tarihinde 5 yıllığına ... Bank'a kiraladığınızı ve 01.05.2010-30.04.2011 kira dönemine ait 1 yıllık kirayı peşin olarak tahsil ettiğinizi, banka tarafından peşin ödenen kira üzerinden sorumlu sıfatıyla tevkif edilen stopajın vergi dairesine ödendiği, ancak 28.02.2011 tarihinde banka tarafından kira sözleşmesinin fesih edildiğini, tahliyeden sonraki (01.03.2011-30.04.2011) tarihler arasında bankanın fazladan ödemiş olduğu kira ile sorumlu sıfatı ile ödenen stopajın banka tarafından talep edildiği belirtilerek, 

Yurt Dışından Tahsil Edilemeyen Alacak

05 Mayıs 2023, Cuma

İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketinizin zirai tohum imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yaptığı, bu kapsamda ... mukimli bir firmadan ... tohumu satın aldığınız, ...'dan alınan bu tohumların Türkiye'ye girişi yapılmadan ... mukimli bir firmaya transit ticaret yoluyla satışının yapıldığı, satışın kredili olarak yapıldığı ve ticari defterlerinize bir taraftan maliyet diğer taraftan da alacak kaydının yapıldığı, ... firmasının, söz konusu ... tohumlarının çimlenme özelliğini kaybettiği ve dolayısıyla satılamadığını, sözleşmeden kaynaklanan borçlarının iptali için mahkamede dava açacaklarını bildirdiği,

Cari Hesap Mahsuplaşması Şeklinde Yapılan Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu

05 Mayıs 2023, Cuma

İlgi dilekçenizden ……………. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………… vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, tekstil ürünleri toptan alım satımı işi ile iştigal ettiğiniz, bazı firmalardan hem mal alışı hem de mal satışı yaptığınız, bu firmalarla 8.000,00 YTL üzeri tevsik kapsamındaki tutarları, ilgili firmadan olan alacağınıza karşılık aynı firmaya olan borçlarınızla cari hesap mahsuplaştırması şeklinde ödenip ödenemeyeceği hususunda başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

10 Yıllığına Devredilen İntifa Bedelinin Vergilendirilmesi

05 Mayıs 2023, Cuma

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, Başkanlığınız ……………… Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden ………………’e ait taşınmazın intifa hakkını 10 yıl süre ile petrol ofisi şirketine devrettiği, bu devir ile ilgili olarak söz konusu şirket adına tapu kütüğüne intifa hakkının tescil edildiği, intifa bedeli olarak 10 yıllığına 1.000.000 YTL devir bedeli alacağı belirtilmekte olup, bu bedelin vergilendirilmesine ilişkin Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

Peşin Olarak Tahsil Edilen İntifa Bedelinin Gelir Yazılacağı Dönem

05 Mayıs 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuz ve … Petrolleri A.Ş. ile intifa sözleşmesi yaptığınız belirtilerek, intifa hakkı bedelinin hangi dönemde ne şekilde beyan edileceği hususunda görüş talebinde bulunulmuştur.

Yapılmakta Olan Yatırım Harcamalarının Kuruluş Ve Örgütlenme Gideri Olarak Kaydedilmesi Ve İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

04 Mayıs 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda kurumunuzun fındık, kakao tuzu, kakao, şeker ve tatlandırıcılar, nebati yağlar ve sair malzeme kullanılarak her türlü çikolata, kakaolu ürünler, şekerlemeler ve çeşitleri, pralinler, sürülebilen her türlü ezmeler, kremalar, şekerli ve şekersiz sakızlar, gofret, bisküvi ve dondurmalar, dondurulmuş gıda ürünlerinin ithalatı, ihracatı ile yurt içinde ve dışında pazarlanması faaliyeti ile iştigal ettiği, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından verilen .../20... tarih ... numaralı, .../20... tarih ... numaralı iki adet teşvik belgelerine sahip olduğu,

İktisadi Kıymet İçin Deneme Sürecinde Amortisman Ayrılıp Ayrılamayacağı

04 Mayıs 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; şirketinizin ... 'nda kurulu ... santralinde .../2013 döneminde deneme üretimine ve testlere başladığı, deneme üretimi neticesinde üretilen elektriğin satıldığı, müteahhitle şirketiniz arasındaki geçici kabul tutanağının ise .../.../2014 tarihinde imzalandığı belirtilerek; tesisin amortismanına hangi yıl başlanması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

Kiralanan Gayrimenkulün Satın Alınması Halinde Özel Maliyet Bedeli

04 Mayıs 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kurumunuzun 01.01.2008 tarihinde 5 yıllığına kiralamış olduğu fabrika binasını 13.12.2011 tarihinde satın aldığını, satın alma tarihi itibarıyla henüz itfa edilmemiş özel maliyet bedeli olduğunu, fabrika binasının satın alınma tarihinde henüz itfa edilmemiş özel maliyet bedelinin bir defada gider yazılması hususunda Başkanlığımız görüşünü talep edilmektedir.

Dava Giderlerinin Yansıtılmasında KDV

10 Nisan 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında finansal kiralama faaliyetinde bulunduğunuz, bu çerçevede finansal kiralama sözleşmeleri ile kiracı firmalara mal kiralamış olduğunuz ve kira faturaları düzenlediğiniz belirtilerek, firmanız adına düzenlenmiş dava ve yargılama masraflarının muhatap kiracı firma tarafından rızaen ödemeyi kabul etmesine müteakip kiracıdan tahsil edildiği, bu durumda firmanız ile kiracı firmalar arasında oluşan ihtilaflar nedeniyle açılan davalara ilişkin firmanız adına düzenlenmiş;

Uğranılan Zararın Yansıtılmasında KDV

10 Nisan 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; firmanızın işlettiği araçlara, üçüncü kişilerin verdikleri zararlardan kaynaklanan hasarların yol açtığı değer kayıplarının ve kiralanan araçların kullanılmaması nedeniyle fırmanızın kaybının giderilmesi amacıyla söz konusu zararlara sebep olan kişilerden sözleşmeye istinaden tahsil edilen bedele ilişkin düzenlenen faturalarda katma değer vergisinin hesaplanıp hesaplanmayacağı sorulmaktadır.

Ödenen Cezanın Ve Yapılan Masrafların Yansıtılmasında KDV

10 Nisan 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türkiye'de mukim olup yurt dışında şantiyesi bulunan firma ile gümrükte devredilmek üzere satım sözleşmesi yaptığınızı, sözleşmeye konu malların tesliminin şantiyenin bulunduğu ülkede çıkan karışıklık nedeniyle gerçekleşmemesi ve söz konusu malların satıcı firmaya iade edilmesi nedeniyle ödenen cezanın ve yapılan masrafların alımdan vazgeçen firmaya yansıtılmasının KDV ye tabi olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.

Tapu Harcı Yansıtma Faturasında KDV

10 Nisan 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, mülkiyeti şirketinize ait olan gayrimenkulleri ... Finansal Kiralama A.Ş.' ye satarak Finansal Kiralama Sözleşmesi çerçevesinde söz konusu gayrımenkullerin kiracısı olduğunuz, tapuda devri yapılan gayrimenkullere ilişkin tapu harcının iki şirket için ayrı ayrı şirketinizce ödendiği belirtilerek, ödediğiniz tapu harcının tarafınıza yansıtılması için finansal kiralama şirketince tarafınıza düzenlenecek faturada katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı sorulmaktadır.

Damga Vergisi Yansıtma Faturasında KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı

10 Nisan 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Başkanlığımız ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz ve zincir mağazacılık şeklinde tüketim mallarının perakende satışı faaliyeti ile iştigal ettiğiniz belirtilmiş olup, ticari faaliyetiniz çerçevesinde muhtelif firmalardan yaptığınız mal alımlarına ilişkin imzalanan sözleşmeler üzerinden tahakkuk edecek damga vergilerinin tamamının kurumunuz tarafından ödenmesi ve daha sonra sözleşmeye taraf olan satıcı firmalara düşen payın bire bir yansıtılması durumunda düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Promosyon Olarak Verilen Hizmetin KDV'si

10 Nisan 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, tenis kulübü hizmeti veren firmanız tarafından herhangi bir bedel alınmaksızın yıllık üyelik kaydı yaptıran müşterilerinize promosyon olarak verilen konaklama hizmetinin KDV ye tabi olup olmadığının bildirilmesi istenmektedir.

Avans Kur Farkında KDV Uygulaması

10 Nisan 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 12/3/2012 tarihinde verilen makine siparişi için döviz cinsinden avans ödemesi yapıldığı, yıl sonlarında ve geçici vergi dönemlerinde verilen sipariş avansına kur değerlemesi yapıldığı, 28/2/2018 tarihinde de makinenin tarafınıza teslim edildiği ve teslim tarihindeki döviz kuru üzerinden adınıza fatura düzenlendiği belirtilerek, lehinize oluşan kur farkı dolayısıyla hangi tarihteki döviz kurunun esas alınacağına ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Türkiye'de İnşa Edilen Konutlara Yurt Dışında Müşteri Bulma İçin Yurt Dışında Yerleşiklere Yapılan Ödemelerde KDV

10 Nisan 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda,

Kendi arsanız üzerine yaptığınız konutların satışlarını yurt dışında mukim ve yurt dışında vergi mükellefiyeti olan firmalar aracılığı ile yurt dışındaki müşterilere yaptığınız,

Satışlara aracılık eden bu firmalara satışlar üzerinden belli bir komisyon ödendiği,

Yurt Dışındaki Firmaya Türkiye'den İthal Edeceği Mallara Yönelik Verilen Hizmetlerde KDV

10 Nisan 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı dilekçenizde, uluslararası bir firmanın Türkiye'deki mümessilli olduğunuzu; yapılan bu işin yurt içinde bir hizmet faaliyeti mi yoksa hizmet ihracı mı sayılacağı, fatura düzeninin nasıl olacağı ve faturadaki para biriminin dolar olarak yazılıp yazılamayacağı hususunda tereddüde düşüldüğünden Başkanlığımızın görüşü sorulmaktadır.

Yurt Dışında Yerleşik Firmaların Gönderdiği Turist Gruplarına Türkiye'de Verilen Konaklama Hizmet Bedellerinde KDV

10 Nisan 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; seyahat acenteciliği faaliyetinde bulunan firmanız tarafından yurtdışında yerleşik firmaların gönderdiği turist guruplarına Türkiye'de verilen konaklama, tur düzenleme ve yeme-içme hizmeti karşılığında yurtdışındaki firma adına düzenlenen faturalarda, bu hizmetlere ait bedeller üzerinden katma değer vergisi (KDV) hesapladığınız, ancak bu hizmet bedelleri dışında yurtdışından gelen yolcular için ayrıca bir ücret aldığınız belirtilerek, söz konusu komisyon bedelleri üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunda görüş talebinde bulunulmaktadır.

Türkiye'de Yerleşik Olan ve Olmayan Akademisyenlere Yapılan Ödemelerde Tevkifat

21 Mart 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 15.09.2015 tarihi itibarıyla yabancı dil eğitmenlerinin eğitim ve sertifikasyon işi ile iştigal etmek üzere mükellefiyet tesis ettirdiğiniz, yabancı dil eğitmenlerini eğitim amacıyla yurt dışında bulunan bir takım ülkelere (İngiltere, ABD, İrlanda vb.) götürdüğünüz, bir kısım ülkelerde önceden anlaştığınız vergi mükellefi olan anılan ülke mukimi firmalar kanalıyla eğitim programının hazırlandığı ve eğitim sonunda anılan firma tarafından fatura düzenlendiği, Bir kısım ülkelerde ise eğitim programının bizzat tarafınızca yapıldığı, önceden anlaşılan akademisyenlere ödeme yapıldığı, bu ödeme için de banka dekontu dışında herhangi bir belge alınmadığı, Yurt dışına gitme imkanı olmayan eğitmenler için ise; Türkiye'de yaptığınız bir program ile hizmet verdiğiniz,

Yatak Baza İskeleti Tesliminde KDV Tevkifatı

21 Mart 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin demir çelik profil boru satın alarak yatak baza iskeleti imal ettiği belirtilerek imal edilen ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Galvanizli Tel, Dikenli Tel, Örgü Teli vb. Ürünlerin Ve Çit Tesliminde KDV Tevkifatı

21 Mart 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz bünyesinde demir çelik ürünlerinden hammadde olarak kangal demir çekilerek galvanizli tel, tavlı tel, dikenli tel, örgü teli, doğrultma teli, helozon örgü teli, pvc galvanizli tel, çekilmiş tel, çimli çit, panel çit üretildiği belirtilerek söz konusu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Sacdan İmal Edilen Mamullerde KDV Tevkifatı

21 Mart 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz bünyesinde çatı ekipmanı, demir karlık, kelepçe, kanca, sac pul, demir kazık ile sacdan yapılan çatı semeri, mahya, omuz, karlık, trapez sac ve sac şekillendirme yoluyla yapılan muhtelif ürünlerin imalatının ve üretiminin yapıldığı belirtilerek söz konusu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Çelik Konstrüksiyon, Çelik Çatı, Demir Kapı vb. Montaj İşlerinde KDV Tevkifatı

21 Mart 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, satın aldığınız demir-çelik ürünlerini kullanarak çelik konstrüksiyon, çelik çatı, demir kapı, pencere, güneş enerjisi su depoları, merdiven korkulukları ve benzeri işler yaptığınız belirtilerek, Şirketinizin yapmış olduğu bu işlere ilişkin düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Demir-Çelik Profil Ve Çelik Granül Tesliminde KDV Tevkifatı

21 Mart 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Şirketiniz tarafından demir-çelik ve alaşımları kullanılarak imal edilen düşük karbonlu çelik bilya (çelik granül), köşebent (L profil) ve NPU, NPI, H, IPE teslimlerinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Ait Gayrimenkulü Kiralama İşleminde Vergileme

21 Mart 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... sahip olduğu binanın kiralanması çalışmalarının devam ettiği belirtilerek 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 65 inci maddesi gereğince söz konusu kira bedeli ile ilgili stopaj veya katma değer vergisi (KDV) ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Toprak Altı Maden İşletmelerinde Çalışanlara Ödenen Ücretlerde Gelir Ve Damga Vergisi Kesintisi

20 Mart 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin yer altı madeni işlettiği, yer altında çalışan işçilere ücret dışında ikramiye ve prim adı altında ödemeler yapıldığı, resmi tatil günleri dışında kalan izin günlerine ilişkin ödenen ücretlerin vergiye tabi olduğu belirtilerek, yer altında geçen zamanın hesabında hafta tatilleri ve resmi tatillerin nasıl hesaba katılacağı, vergiye tabi olmayan ücrete isabet eden sigorta priminin, vergiye tabi olan ücrete ilişkin vergi matrahından indirilip indirilmeyeceği, işçi ücretlerinden kesilen damga vergisinin brüt ücret üzerinden mi yoksa net ücret üzerinden mi hesaplanacağı, işçi ücretlerinin ödenmesinde, makbuz veya bordro düzenlenmesi, ayrıca maaş ödemesi için bankaya yazı yazılması halinde, her ikisinden de ayrı ayrı damga vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı, işçi ücretlerinin ödenmesi için sadece bankaya elektronik ortamda mail atılarak talimat verilmesi halinde ve işçiye herhangi bir makbuz verilmemesi durumunda işçi ücretlerinden damga vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

Güzellik Salonu İşletmesinin Basit Usul Mükellefiyeti

20 Mart 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; güzellik salonu işletmeciliği faaliyetinde (sağlık bakım hizmetleri hariç) bulunduğunuzu belirtilerek, söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Serbest Meslek Erbabının Ödediği SGK 4-B (Bağ-Kur) Primlerinin Ne Şekilde Giderleştirileceği - 2

20 Mart 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi olduğunuz, mükellefiyet tesis ettirebilmek ve meslek ruhsatı alabilmek için Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine ve bağlı olduğunuz ... Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına makbuz karşılığında yaptığınız ödemelerle ödemiş olduğunuz Bağ-Kur primlerinin serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim olarak dikkate alınıp alınmayacağı ve söz konusu ödemelerinizin dönem sonucunuzun zarar olması halinde zararı artıracak şekilde hesaplara intikal edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Serbest Meslek Erbabının Ödediği SGK 4-B (Bağ-Kur) Primlerinin Ne Şekilde Giderleştirileceği

20 Mart 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. kimlik numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek, dönem içinde ödediğiniz SGK 4-B (Bağ-Kur) primlerinin ne şekilde giderleştirileceği, beyanname üzerinde indirim konusu yapılması durumunda dönem zararı olarak izleyen dönem beyannamelerinde dönem karından mahsup edilip edilemeyeceği ve bu primlerin gelir geçici vergi beyannamelerinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşlerini talep ettiğiniz anlaşılmış olup konu ile ilgili Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

Mahkeme Kararına İstinaden Yapılan Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Çalışma Ve Genel Tatil Ödemelerinde Gelir Vergisi Kesintisi

20 Mart 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; 2008 - 2015 yılları arasında, farklı taşeron firmalara bağlı olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesinde temizlik personeli olarak çalıştığınız, çalıştığınız süre boyunca engelliler için uygulanan gelir vergisi indiriminden yararlandığınız ve işten ayrılmış olduğunuz belirtilmiş olup, mahkeme kararına istinaden tarafınıza yapılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ve genel tatil ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Vakıf Üniversitesinin e-Fatura ve e-Defter Uygulamasına Tabi Olup Olmadığı

20 Mart 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Üniversitenizin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 4'üncü maddesinin 1/a bendi uyarınca Kurumlar Vergisinden muaf bulunduğu belirtilerek, Kurumunuzun 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-fatura ve e-defter uygulamasından muaf olup olmadığı ile muaf olunmaması halinde 2011 yılı brüt satış hasılatı hesaplanırken "Bağış ve Yardımlar" kaleminin dikkate alınıp alınmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Yurtdışı Mukimi Firmalardan Alınan Taşıma Hizmetinde Vergi Tevkifatı

20 Mart 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, ağırlıklı olarak kendi araçlarınızla, istiap haddini aştığında da harici araçlarla (yerli ve yabancı ülke araçları) uluslararası nakliye işleri yaptığınızı, yabancı nakliye şirketlerine yaptırılan taşıma işinin bazen Türkiye'de başlayıp yurt dışında sona erdiği, bazen de yurt dışında başlayıp Türkiye'de sona erdiğini, nakliye işi şirketinizin yükümlülüğünde olduğundan müşterilerinize kendi faturalarınızı düzenlediğinizi, taşımayı yaptırdığınız yerli olan harici firmalara taşıma işi karşılığı paranızı ödeyip, faturanızı aldığınızı, ancak Türkiye'de kazanç elde eden yabancı kuruma (Romanya şirketi) yaptırdığınız taşıma işi ve ödemelerde sorumlu sıfatıyla ödemeniz gereken vergisel yükümlülüğünüzün olup olmadığı hususunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

Oto Kiralama Faaliyetiyle İştigal Eden Şirketin Araç Alım-Satımında KDV Oranı

20 Mart 2023, Pazartesi

İlgi dilekçenizde; oto kiralama işi ile iştigal ettiğinizi belirterek, satın alınan sıfır araçlar için ödenen özel tüketim vergisinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı, satın alınan araçların iki yıl geçtikten sonra satılması halinde, satışlardan elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna edilip edilmeyeceği, kiralama faaliyetinde kullanılmak üzere satın alınan binek otomobillerin satılması halinde KDV oranının ne olacağı, vergi mükellefi olmayan gerçek bir kişiden noter satış senedi ile satın alınan araç için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği ile bu şekilde satın alınan araçların satılması halinde KDV oranının ne olacağı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

Mahkeme Tarafından Ödenmesine Karar Verilen Temerrüt Faizine KDV Hesaplanması

20 Mart 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, Vakıflar … Bölge Müdürlüğü ile işveren idare olarak yapmış olduğunuz inşaat onarım sözleşmesi ile yapılan imalatlara ilişkin ödemelerin hakedişlerle yapılacağı ve bu hakediş tutarına %18 KDV hesaplanıp işverence, yüklenici firma olarak tarafınıza hakedişlerin ödeneceğinin kararlaştırıldığı, söz konusu sözleşmede, hakedişlerin geç ödenmesi veya ödenmemesi durumunda idarece işveren olarak faiz vade farkı veya benzeri bir ödemenin yapılacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığı, ancak işveren idare ile ödenmeyen hakedişler dolayısıyla aranızda oluşan anlaşmazlığın yargıya intikal ettiği, … 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin … tarihli ve Esas No: … Karar No: … sayılı kararı ile ödenmeyen alacağın temerrüt faizi olan avans faizi ile tahsiline, KDV alacağınızın da temerrüt faizi olan avans faizi ile birlikte tahsil edileceğinin hüküm altına alındığı belirtilerek, temerrüt faizi olan avans faizine KDV uygulanıp uygulanmayacağı, mahkeme kararı gereği işveren idarenin ödeyeceği anapara ile temerrüt faizine fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, düzenlenecekse icra müdürlüğü adına mı yoksa işveren idare adına mı kesileceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Emlak Vergisi Beyannamesi Verilmediği İçin Kesilen Ceza Hakkında

15 Mart 2023, Çarşamba

İzmir Bölge İdare Mahkemesi - 3. Vergi Dava Dairesi

E: 2020/119 K: 2020/479

Tasfiye Edilen Şirkete Kesilen Cezalı Vergiye Karşı Şirket Ortağı Tarafından Dava Açılması Hakkında

15 Mart 2023, Çarşamba

T.C. DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No: 2016/5952

Karar No: 2018/165

Yapı Denetim Sözleşmelerinin Damga Vergilerinin Ödenmemesi Nedeni İle Kesilen Vergi Cezası Hakkında

14 Mart 2023, Salı

DANIŞTAY Dokuzuncu Daire

E.No:2014/2618

K.No: 2018/2478

Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilmesi

14 Mart 2023, Salı

Danıştay 4. Daire

E: 2016/3406

K:2018/6275

Üçüncü Şahsın Vergi Borcundan Dolayı Davacıya Uygulanan Haciz

14 Mart 2023, Salı

Danıştay 3. Daire

E: 2014/2986

K: 2018/928

Gümrük İdaresine İbrazı Zorunlu Olmayan Kâğıtlar İçin Tarh Edilen Vergi Ziyaı Cezalı Damga Vergisi

14 Mart 2023, Salı

DANIŞTAY Dokuzuncu Daire

E.No:2014/1245

K.No: 2018/2755

Limited Şirketin Temsilcisinin Vergi Borçlarında Sorumlu Olduğu Dönem Hakkında

14 Mart 2023, Salı

DANIŞTAY 4. Daire

E: 2021/226    K: 2021/3207

e-Faturanın İptali / İadesi

24 Ocak 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile ek dilekçenin tetkikinden; herhangi bir mal teslimi ya da hizmet ifası olmadığı halde sehven "Temel Fatura" senaryosunda düzenlenen e-Faturayı kabul eden mükellefin, iade şeklinde e-Fatura düzenlemesinin zorunlu olup olmadığı ile sehven düzenlenmiş olan ve kayıtlı elektronik posta sistemi (KEP) yoluyla reddedilen faturalarda yer alan tutarlara ilişkin olarak şirketinizin KEP adresine gönderilen e-mail esas alınarak düzeltme işlemi yapılıp yapılmayacağının bildirilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

Nev'i Değişikliğinde Ba-Bs Bildirim Formlarının Hangi Unvanla Verilmesi Gerektiği

24 Ocak 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, e-fatura ve e-defter uygulamalarına tabi limited şirketinizin 18/12/2014 tarihi itibariyle nev'i değişikliği yapmak suretiyle anonim şirkete dönüştüğü, mali mührünüz anonim şirket olarak kullanıma açılmadığından e-faturalarınızı eski unvanınıza ait mali mühür ile alıp göndermeye devam ettiğiniz, 

Mali Mühürün Çalınması Halinde e-Fatura Uygulaması

24 Ocak 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık faaliyetinden dolayı … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, e-fatura sistemine kayıtlı bulunduğunuzu, 20/05/2014 tarihinde iş merkezinize hırsız girdiğini, muhasebe servisinde bulunan bilgisayarlar üzerinde takılı bulunan mali mühür flash diskinin bu bilgisayarlar ile birlikte çalındığını,

Yurt Dışında Yerleşik Müşteriye Düzenlenen e-Arşiv Faturanın İptali

24 Ocak 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, deniz ve kıyı sularında yat işletmeciliği faaliyeti ile iştigal ettiğinizi, 2002 yılında inşa ettiğiniz ve şirketinize ait Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS) kayıtlı yatınızı Yunanistan'da yerleşik … firmasına sattığınızı belirterek, bu satışın KDV ve kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı, eksik düzenlenen e-Arşiv faturanın iptal edilerek yeniden düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Serbest Bölgede e-Fatura, e-Defter kullanımı

24 Ocak 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Başkanlığımız ... Vergi Dairesinin ... vergi kimlik numarası ile serbest bölgede faaliyet gösteren şirketinizin 01.01.2016 tarihinden itibaren e-fatura ve e-defter kullanmaya başlayacağınızı belirterek;

e-Fatura Düzenlenirken Sıra Numarasının Atlanılması

24 Ocak 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile; Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olduğunuz ve 09.06.2014 tarih ve ………… sıra numaralı E-Fatura düzenlendikten sonra sistemsel hatadan dolayı takip eden sıra numarası yerine ………….. sıra numaralı fatura kesildiğinden bahisle kullanılmadan atlanılan faturalar ile ilgili olarak yapılması gereken işlem hususunda Başkanlığımızdan görüş istenilmektedir.

e-Faturanın Teknik Nedenlerden Dolayı Karşı Firmaya Ulaşmaması

24 Ocak 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, düzenlemiş olduğunuz 15/01/2014 tarihli iki adet e-Faturanın özel entegratörde oluşan fatura numarası karışıklığından dolayı karşı firmaya ulaşmadığı, şirketinizin söz konusu e-Faturaları Ocak/2014 dönemi KDV ve Bs formlarında beyan ve bildirimde bulunduğu, ancak alıcı firmanın e-faturaların kendisine ulaştırılamaması nedeniyle herhangi bir beyan ve bildirimde bulunamadığı belirtilerek, söz konusu durumda firmanızın ne yapması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Akaryakıt Pompalarına Bağlı ÖKC Fişlerinin e-Faturaya Dönüştürülüp Dönüştürülemeyeceği

24 Ocak 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; akaryakıt, sıfır araç, lastik ve ikinci el araç satışı faaliyetinde bulunduğunuz ve 1/4/2014 tarihinde e-fatura kullanımı uygulamasına geçtiğinizi belirterek;

Kısım Kısım Yapılan Teslimlerde e-Fatura Düzenlenmesi

24 Ocak 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile şirketiniz tarafından satışı yapılan montaja tabi makinelerin montaj için parça parça alıcının işyerine taşındığı ve bu yüzden makinenin tesliminin birkaç haftayı alabildiği, bu durumda taşınan her bir parça için ayrı ayrı sevk irsaliyesinin düzenlendiği, ancak işlem süresinin işin mahiyeti gereği 7 günlük süreyi geçmesi sebebiyle e-fatura portal sisteminde fatura düzenlenmesine izin verilmediği bildirilmiş olup

Pastanelerde Verilen Teslim ve Hizmetlerde KDV Oranı

24 Ocak 2023, Salı

Şirketinizin otel ve konaklama tesisleri işletmeciliği, çikolata, çikolatalı şekerleme, kek, pasta vb. fırın ürünleri imalatı, yurtiçi ve yurtdışında yiyecek ve içecek hizmetleri veren restoranlar açmak, kiralamak, işletmek, franchise vermek, her türlü rezidans, site yönetimleri, tatil köyleri, otel vb. eğlence yerleri ile sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal ve gösteri merkez kompleksleri işletmek ve kiraya vermek faaliyetleriyle iştigal ettiği,

Sehven Aktiften Çıkarılan Ve Tekrar Aktife Alınan İştirak Hissesinin Satışı

06 Aralık 2022, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

- … tarafından 2004 yılında edinilen … Limited Şirketine ait 10 Euro nominal bedelli 1 adet hisse senedinin 10.08.2006 tarihinde 1 Euro iz bedelle … aktifinde satılmaya hazır menkul değerler hesabına kaydedildiği,

Oto Alım, Satım ve Kiralama İşlerinde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti

06 Aralık 2022, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu ve 04/04/2013 tarihi itibariyle oto kiralama ve alım-satımı faaliyetine başladığınızı belirterek, bu faaliyetiniz nedeniyle ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz.

Demir-Çelik Ürünleri Kullanılarak Metal Kapı Üretiminde KDV Tevkifatı

06 Aralık 2022, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketiniz tarafından alınan demir profillerin kesilip sehpa, kapak, metal kapı ve seperatör haline getirildiği belirtilerek, söz konusu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Demir-Çelik Ürünleri Kullanılarak İnşaat İskelesi Üretiminde KDV Tevkifatı

06 Aralık 2022, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, faaliyet konusu inşaat iskeleleri ve aksesuarları imalatı olan şirketinizin boru, sac ve demir gibi malzemeleri kullanarak üretmiş olduğu inşaat iskelesi tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Demir-Çelik Ürünleri Kullanılarak Korkuluk Cam Balkon Üretiminde KDV Tevkifatı

06 Aralık 2022, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, imalatçı olan Şirketinizin demir-çelik ve alaşımlarından mamul tel ve sac levha satın alarak bu hammaddelerden korkuluk ve cam balkon gibi ürünler imal ettiği belirtilerek, söz konusu ürünlerin satışında katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

Demir Sac Levhanın Şekil Vermek Suretiyle Tesliminde KDV Tevkifatı

06 Aralık 2022, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından yassı haddelenmiş sac levhalar kullanılarak şekil vermek suretiyle üretilen otomotiv sac parçalarının tesliminde katma değer vergisi tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Demir Sac Levhanın Kesilerek Tesliminde KDV Tevkifatı

06 Aralık 2022, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından demir sac levhanın lazer kesim makinesi ile işlenerek istenen boyut ve şekilde tesliminin yapıldığı belirtilerek bu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Demir-Çelik Sac Kullanılarak Üretilen Delikli Sac ve Platform Izgara Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı

06 Aralık 2022, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz tarafından tedarik edilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul sac ürünlerini, genişletilmiş metal, delikli sac, lazer kesim, plazma kesim, punch kesim vb. şekillerde işlediğinizi belirterek, söz konusu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulayıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Demir-Çelik Ürünleri Kullanılarak Üretilen Direk Tesliminde KDV Tevkifatı

06 Aralık 2022, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin sac, boru, cıvata demir-çelik ürünlerini kullanarak aydınlatma direği; köşebent, sac, inşaat demiri, cıvata demir-çelik ürünlerini kullanarak da enerji nakil hattı direği ürettiği belirtilerek söz konusu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Yurt Dışına Verilen Tasarım Danışmanlık Hizmetinden Elde Edilen Kazancın İndirimi

06 Aralık 2022, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile merkezi Kanada'da bulunan ve Türkiye'de şubesi olmayan firmaya tasarım danışmanlık hizmeti verdiğinizi belirterek, yurt dışına verdiğiniz bu hizmetten elde ettiğiniz kazancın Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin (13) numaralı bendine göre beyan edilen gelirden indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Eş Adına Ödenen Ölüm Teminatlı Prim İadeli Hayat Sigortası Priminin Ücret Gelirinden İndirimi

06 Aralık 2022, Salı

İlgide kayıtlı özelge talebinizin incelenmesinden, ... Müdürlüğünde çalışmakta olduğunuzu ve eşinizin adına ... ve ... no'lu poliçeler ile iki adet ölüm teminatlı prim iadeli hayat sigortası yaptırdığınızı belirterek, sigorta poliçelerine yatırdığınız paranın ne kadarının vergi indirimine konu edilebileceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

Araç Kiralama Ve Galericilik Faaliyetinde Binek Otomobiller İçin Yapılan Giderler

06 Aralık 2022, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; motorlu araç ticaretiyle iştigal ettiğiniz, şirketinizin ana faaliyet konusunun binek oto, hafif ticari araç, minibüs, midibüs, van ve kamyonet gibi motorlu araçların ve bunlara ait yedek parçalarının ithali, yurt içinde ve yurt dışında satışı olduğu, bu kapsamda söz konusu motorlu araçların ithal edildiği ve ilgili ana bayilere satıldığı, ana faaliyetiniz yanında ithal edilen araçların belirli bir kısmının şirketiniz faaliyetlerinde kullanılmak veya başka şirketlere kiralanmak üzere ilk iktisabı amortismana tabi iktisadi kıymet olarak kayıt ve tescilinin şirketiniz adına yapıldığı, kurumunuzun muhasebe kayıtlarında “Maddi Duran Varlıklar/254-Taşıtlar” hesabında yer alan ve binek oto mahiyetinde olan bu araçların çoğunluğunun şirketiniz faaliyetlerinde kullanıldığı,

Galericilerin Binek Otomobiller İçin Yaptıkları Giderler

06 Aralık 2022, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; faaliyetinizin “Otomobillerin ve Hafif Motorlu Kara taşıtlarının Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Perakende Ticareti (Galericiler Dahil)” diğer bir ifadeyle ikinci el otomobil alım-satımı olduğu ve alım satıma konu olan araçların bilançoda “153-Ticari Mallar” hesabında izlendiği belirtilerek, faaliyete konu otomobiller için yapılan giderlerin Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde hüküm altına alınan gider kısıtlamasına tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmış olup Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir.

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Temin Edilen Malın Bedelinin Belirlenmesi

06 Aralık 2022, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) kapsamında katma değer vergisi (KDV) ödenmeksizin temin edilen mallar nedeniyle ödenmeyen KDV'nin hesabında KDV beyannamesinin "Yurtiçi ve Yurtdışı KDV Ödenmeksizin Temin Edilen Mal Bedeli" satırında ithalat beyannamesinde yer alan "mal bedeli" tutarının mı yoksa "KDV matrahı" tutarının mı dikkate alınması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Mükellefiyet Tesis Ettirilmeden Ve Tescil Yapılmadan Evvel Yapılan Harcamalar

06 Aralık 2022, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; firmanızın kuruluş işlemlerinin 27/05/20.. tarihinde başladığı, ticaret siciline tescil tarihi ile mükellefiyet tescil tarihinin 01/06/20.. olduğu, kuruluş işlemleri ile beraber kuruluş gideri ve emtia alımları nedeniyle 27-30 Mayıs tarihleri arasında şirket adına faturalar düzenlendiği, bu faturalar arasında 5.000 TL ve üzeri tutarlarında alımlarınızın bulunduğu (satıcı firmanın Mayıs dönemi Bs formuna ilgili satışlarını dahil ettiği) belirtilerek, söz konusu alımlarınızın Ba formunda ne şekilde yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Tapuda Tescil Edilen İrtifak Hakkının Teslim Olarak Kabul Edilmesi Hakkında

Tapuda Tescil Edilen İrtifak Hakkının Teslim Olarak Kabul Edilmesi Hakkında

17 Ekim 2022, Pazartesi

Danıştay Üçüncü Daire

E: 2016/13945  K: 2019/4482

ÖTV Alınmamasına Dair Verilen Görüş Doğrultusunda İşlem Yapıldıktan Sonra Ceza Kesilemez

17 Ekim 2022, Pazartesi

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu

E 2018/514  K: 2018/452

Davacı SMMM'nin Şifresinin Başkaları Tarafından Çalındığı Ve Kullanıldığı İddiası

17 Ekim 2022, Pazartesi

Danıştay Üçüncü Daire

E 2015/559    K: 2018/7628

Kod Listesine Alınmamak İçin Verilen Düzeltme Beyannamesi Üzerine Tahakkuk Ettirilen Vergi Ve Kesilen Ceza Hakkında

17 Ekim 2022, Pazartesi

Danıştay Dokuzuncu Daire

E : 2016/18461  K: 2019/6888

E-Tebligat Bilgilendirme Mesajının Gönderilmemesi

17 Ekim 2022, Pazartesi

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulundan:

E:2021/2     K: 2021/4

Kaybolan Defter Ve Belgeler İçin Zayi Belgesi Alınması

17 Ekim 2022, Pazartesi

Danıştay Üçüncü Daire

E: 2017/4342 K:2018/230 

Uzlaşma Günü Kalp Krizi Geçiren Eşe Refakat Edilmesinin Mücbir Sebep Olup Olmadığı

17 Ekim 2022, Pazartesi

Danıştay Üçüncü Daire

E: 2014/3169 K:2018/634

Veteriner Hekimlere Yapılacak Destekleme Bedeli Ödemeleri

29 Eylül 2022, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; odanız ile Amasya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile hayvancılığın desteklenmesi hakkında 08.04.2015 tarih ve 29320 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesinin 15. fıkrasına göre hayvancılığın desteklenmesi amacıyla programlı aşılama yapılması için 26.02.2015 tarihli protokolün imzalandığı, protokol kapsamında odanız üyesi veteriner hekimlerce süresinde tamamlanan aşılama işlemleri için ilgili Müdürlükçe 88.335,75 TL destekleme bedelinin odanız hesabına yatırıldığı, bahse konu destekleme bedellerinin üyeniz olan veteriner hekimlere ödenmesi işlemlerinde Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı, ne şekilde beyan edileceği ile söz konusu ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesinin (1) numaralı bendine göre gelir vergisinden istisna olup olmadığı hususlarında Defterdarlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kullanılmış Makine İthali

29 Eylül 2022, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, çorap imalatı faaliyetiyle iştigal ettiğiniz ve Şirketinize ait yatırım teşvik belgesi kapsamında "kullanılmış (ikinci el) makine" ithal etmek istediğiniz belirtilerek söz konusu makinenin ithalinde Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/d maddesi kapsamında istisna uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Finansal Kiralama Yoluyla İthal Edilen Makinaların KDV'si

29 Eylül 2022, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, Şirketiniz tarafından yatırım teşvik belgesi kapsamında yapacağınız yatırımlarda kullanılmak üzere, finansal kiralama sözleşmesine konu Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 84.57 ve 84.58 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaralarında yer alan malların, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca yurt dışında yerleşik finansal kiralama şirketinden kiralanıp sözleşme süresinin bitiminde mülkiyetinin devir alınacağı, malların 4458 sayılı Gümrük Kanununun 128 ve 134 üncü maddeleri uyarınca geçici ithalat rejimi kapsamında kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle ithal edileceği belirtilerek söz konusu malların geçici ithalatında gümrükte katma değer vergisi (KDV) ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Finansal Kiralama İle Alınan Makine Ve Teçhizatın Devri

28 Eylül 2022, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinize ait tamamlama vizesi yapılmamış 27/01/2017 tarihli ve 127634 sayılı yatırım teşvik belgesinin (YTB), 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 21 inci maddesinin 5 inci fıkrasına istinaden YTB eki listede yer alan tüm makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerle birlikte belge üzerinde unvan değişikliği yoluyla … San. ve Tic. A.Ş.'ye devredileceği, söz konusu YTB eki listede bulunan makine ve teçhizatın büyük bir bölümünün finansal kiralama yoluyla alındığı, devir sözleşmelerine istinaden finansal kiralama sözleşmelerine konu devir tarihinden sonraki kira bedellerinin devir alan şirket tarafından ödeme planına uygun olarak ödenmesine devam edileceği, finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında devir öncesi Şirketiniz tarafından ödenmiş olan kira bedellerine karşılık olarak devralan şirketten ayrıca bir bedel tahsil edileceği belirtilerek söz konusu YTB eki listede yer alan finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ilişkin devir öncesi yapılan ödemeler dolayısıyla devralan şirketten tahsil edilecek bedel için düzenlenecek faturada katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

Mesleki Sorumluluk Sigorta Primlerinin Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı

28 Eylül 2022, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyette bulunduğunuz ve mesleğin icrası sırasında meslek mensubunun kusurundan dolayı oluşabilecek risklere karşı yaptırdığınız mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin ödemelerin gider kaydedilmesi hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek konu hakkındaki Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Yurt Dışında Ödenen Kiranın İndirimi

28 Eylül 2022, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, T.C. Dışişleri Bakanlığı Marsilya Büyükelçiliğinde idari memur olarak görev yaptığınızı, Eylül-2012 tarihinden itibaren kendi adınıza kayıtlı gayrimenkulü kiraya verdiğinizi ve Marsilya'da kirada oturduğunuzu belirterek, söz konusu kira giderinin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Yıl İçinde Mükellefiyetin Terk Edilip Yeniden Faaliyete Başlanması Halinde KDV İndirimi Ve Defter Tasdiki

28 Eylül 2022, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ikamet amaçlı binaların inşaatı faaliyeti ile iştigal ettiğiniz ve bilanço esasına tabi olduğunuz, Mayıs/2018 vergilendirme döneminde adi ortaklık kurarak katma değer vergisi (KDV) ve gelir vergisi stopaj (muhtasar) mükellefiyetinizin kapatıldığı, Eylül/2018 vergilendirme dönemi içerisinde adi ortaklık haricinde yeniden kendi adınıza aynı iş kolunda faaliyete başlayarak KDV ve gelir stopaj yönünden mükellefiyet tesis edildiği belirtilerek, KDV mükellefiyetinin terk edildiği Mayıs/2018 vergilendirme dönemi KDV beyannamesinde bulunan "Sonraki Döneme Devreden KDV" tutarının, yılı içinde yeniden faaliyete başlanılan Eylül/2018 vergilendirme dönemi KDV beyannamesinde "Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV" bölümünde gösterilerek indirim konusu yapılıp yapılamayacağı, 2018 vergilendirme dönemi içerisinde tasdik etmiş olduğunuz Yevmiye - Kebir-Envanter defterlerini yeniden faaliyete başlanıldığı aynı dönem içerisinde kullanılıp kullanılamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda yer almaktadır.

Tasfiye Edilen Şirketin İndirilemeyen KDV'si

28 Eylül 2022, Çarşamba

İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin tasfiye halinde olduğu, tasfiye sonunda indirim konusu yapılamayan devreden KDV'nin kurumlar vergisi yönünden gider konusu yapılıp yapılamayacağı, gider olarak indirilmesi halinde zarar oluşursa bu zararın geçmiş yıllar kârından düşülüp düşülemeyeceği hakkında görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Şirket Tarafından Satılan Ürünlerin Taşıtılmasında KDV Tevkifatı

28 Eylül 2022, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep talep formunuzda, kömür üretim ve satışı yaptığınız ve satılan ürünlerin nakliyesinin kendi araçlarınızla yapıldığı, satış faturasında ürün satış bedeli ile nakliye bedelinin ayrı ayrı gösterildiği belirtilerek 35 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarının (2/10) oranında tevkifat kapsamına alınması nedeniyle satış faturası içinde yer alan nakliye bedeli için tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Kurye Taşımacılığı Hizmetinde KDV Tevkifatı

28 Eylül 2022, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şahsınıza ait motosikletle … firmasına verilen kurye taşımacılığı hizmetinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Şirket Tarafından Satılan Ürünlerin Nakliyesinde KDV Tevkifatı

28 Eylül 2022, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinize ait tesis ve ocaklarda kum, çakıl, taş vb. üretimi yapılarak mamul haline getirilen malzemelerin, "K" türü yetki belgeli kendi araçlarınızla alıcılara teslim edildiği ve bahsi geçen ürünlerin taşıma bedeli için alıcılara düzenlenen faturalarda malzeme ve nakliye bedelinin ayrı olarak gösterildiği belirtilerek, düzenlenen faturalarda söz konusu nakliye hizmetine katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

Grup Firmasına Yansıtma Faturası Kesilmesi

28 Eylül 2022, Çarşamba

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; -.. grup olarak Türkiye'de üç ayrı tüzel kişiliğe sahip şirketlerinizin bulunduğu, grup şirketlerinize ait ortak işlemler için ayrı departmanların ve yöneticilerin bulunmaması nedeniyle tek bir departman üzerinden işlemlerin yürütüldüğü,-… Ltd. Şti. ile … Fabrikaları A.Ş. arasındaki ortak masrafların paylaşılmasına ilişkin hizmet sözleşmesi düzenlendiği, elektrik, su, doğalgaz masraflarının da kullanımına göre diğer grup şirketine fatura edildiği, aynı gruba bağlı iki şirkette ilave maliyete katlanılmasını önlemek ve ilave personel alımının önüne geçmek amacıyla grup şirketleriniz arasında ortak işgücü kullanımı gerçekleştirildiği ve söz konusu ortak personellerin diğer grup şirketleriniz için hizmet verdiği sürelere isabet eden ücretlerin ilgili grup şirketine kar marjı olmadan yansıtıldığı 

 

Dövizli Mal Alımlarında Faturanın Düzenlenmesi Ve Değerleme

27 Eylül 2022, Salı

Yurtiçi firmalardan yapacağınız dövizli mal alımlarında taraflarca düzenlenmiş alım sözleşmesinde, ilgili mal alımlarına ait satış faturasında uygulanacak döviz kurunun T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru olarak belirlendiği, söz konusu fatura bedelinin döviz cinsi ve avans olarak ödendiği belirtilerek şirketinizce yapılacak ödeme işleminin kayıtlara geçirilirken uygulanacak döviz kurunun T.C. Merkez Bankası döviz satış veya alış kurundan hangisi olacağı,

Nihai Tüketicilere Yapılan Kesim ve Dikiş Hizmetlerinde KDV Oranı ve Tevkifat

27 Eylül 2022, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizce nihai tüketicilere yapılan kesim ve dikiş hizmetinin KDV oranı ile hesaplanan KDV üzerinden tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Okul Forması Harcamalarının İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı

27 Eylül 2022, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2010 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde özel bir ilköğretim okulu ilkokul 5'inci sınıf öğrencisi olan oğlunuzun okul forması ve ayakkabılarını eğitim harcaması olarak indirim konusu yapmış olduğunuzu, söz konusu okul formalarının ve ayakkabıların sadece belirli mağazalarda satıldığını, almış olduğunuz faturanın okul forması ibaresi yerine t-shirt, pantolon, şort, bermuda, eşofman şeklinde açıklamalı olarak kesildiği, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünce forma ve okul ayakkabısının eğitim gideri olarak indirim konusu yapılmayacağı gerekçesiyle düzeltme beyannamesi vermenizi istediği belirtilerek, söz konusu okul formaları ve ayakkabılarının eğitim gideri olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

Adi Ortaklıkta, Ortak Adına Kesilen Faturanın KDV İndirimi

27 Eylül 2022, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, adi ortaklık olarak nargile ve kafe işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, tütün ürünleri piyasası düzenlemeleri gereği TAPDK lisansı adi ortaklık adına verilemediğinden ortaklardan biri adına lisans çıkartıldığı ve tüm tütün ürünlerinin bu lisansla tedarikçilerden temin edildiği, ancak ürün temini sırasında tedarikçi firmaların TAPDK lisansı sahibi kişi ve onun T.C. kimlik numarasına lisans numarası da belirtilmek suretiyle fatura düzenlemeleri nedeniyle ortaklar adına düzenlenmiş faturaların kayda alınıp alınmayacağı, KDV’nin indiriminin ve Ba formu ile bildirimin nasıl yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Sözleşme Feshinde Damga Vergisi

19 Ağustos 2022, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, üniversiteniz sosyal merkezinde yer alan..... no.lu işyerini kiraya verdiğiniz ancak kiracının kirayı ödememesi nedeniyle sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiği, kiracının idarenize 11.500,00 TL 3. taksit, 2.070,00 TL KDV, 4.754,00 TL elektrik, 104,00 TL su bedeli ile sözleşmenin feshinden doğan 46.000,00 TL tazminat borcu bulunduğu belirtilerek fesih işlemine ilişkin olarak hangi tutardan damga vergisi ve KDV alınması gerektiği ile üniversiteniz sosyal merkezinde yer alan ... no.lu işyerini kiraya ver­diğiniz, müşterinin işyerini üçüncü kişiye devretmek için üniversitenizden izin talep ettiği, devir iş­leminden damga vergisi ve KDV alınıp alınmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmak­tadır.

Bedelin Yüzde Olarak Tespit Edildiği Sözleşmelerde Damga Vergisi Uygulaması

19 Ağustos 2022, Cuma

İlgide kayıtlı dilekçeleriniz ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin faaliyet konusunun yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulma, insan kaynakları alanında eleman yetiştirme ve iş alanları yaratmak olduğu, yaptığınız hizmetlerle ilgili olarak müşterileriniz ile şirketiniz arasında "İşe Alım Hizmet Sözleşmesi" düzenlendiği, ancak bu sözleşmelerde şirketiniz tarafından alınacak hizmet bedeli yapılan işin yüzde oranı ile belli olduğundan, sözleşmenin imzalandığı tarihte tutarının bilinmediği ve hesap edilebilir bir tutara ulaşılamadığı belirtilerek, bu sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı ile tabi ise hangi dönemde bildirimin yapılacağı konusunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Emtia İle İlgili Olarak Daha Sonra Ortaya Çıkan Kur Farkları

19 Ağustos 2022, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile şirketinizin … sektöründe faaliyet gösterdiğiniz, serbest bölgede olmanız sebebiyle alış ve satışlarınızı döviz üzerinden yaptığınız, dönem sonlarında bilanço ve gelir tablolarını Türk Lirası olarak düzenlediğiniz, ithal ve ihraç ettiğiniz emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarını maliyete eklediğiniz, stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının geçici vergi ve yılsonu işlemlerinde hesaplanıp ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete eklenmesi gerektiği ya da stokların döviz cinsinden kaydedilmiş olsa dahi değerlemeye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Yıllara Sari İnşaat İşinde Finansman Giderlerinin Dağıtıma Tabi Olup Olmadığı

19 Ağustos 2022, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinde; Şirketinizin aynı hesap döneminde birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri kapsamında bina ve işyeri yapımı işi yanında bu kapsamda olmayan özel inşaat işleri yaptığı ve kiraya verilen taşınmazlardan kira geliri elde edildiği belirtilerek;

-Şirketinizin hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu finansman giderlerinin Gelir Vergisi Kanununun 43 ncü maddesi kapsamında dağıtıma tabi tutulmasının gerekip gerekmediği, finansman giderlerinin dağıtıma tabi tutulmasının zorunlu olup olmadığı, ilgili hesap döneminde oluşan finansman giderlerinin hepsinin gelir tablosunda gider olarak yazılıp yazılmayacağı, finansman giderlerinin dağıtıma tabi tutularak ilgili işlerin maliyetlerine pay verilmesi veya doğrudan gider olarak yazılması konusunda seçimlik hakkı bulunup bulunmadığı,

Geçmiş Yıl Kira Borçları İçin Yapılan Ödemenin Hangi Yılın Gideri Olarak Dikkate Alınacağı Hakkında

19 Ağustos 2022, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz ile … A.Ş. arasında kira sözleşmesinin mevcut olduğu, … A.Ş. tarafından 2015-2016-2017 yıllarında düzenlenen kira faturaları konusunda aranızda anlaşmazlık olduğu ve anılan firmanın düzenlediği faturaların kabul edilmeyerek şirketiniz tarafından dava konusu yapıldığı, … A.Ş. tarafından da şirketinize icra davalarının açıldığı, şirketiniz tarafından dava açılması nedeniyle … A.Ş. tarafından düzenlenen faturaların defter kayıtlarınıza alınmadığı ancak aynı faturaların … A.Ş. tarafından defter kayıtlarına alındığı, karşılıklı olarak davalar devam ederken 2017 yılında sulh yoluna gidilerek sulh protokolünün yapıldığı, bu protokole göre ... A.Ş.'ye vadeli çeklerin verildiği ve çek vadelerinin 25/02/2018 tarihli olması nedeniyle … A.Ş. tarafından düzenlenen faturaların kayda alınıp sulh olunan miktar fazlası için anılan firmaya iade faturasının düzenleneceği belirtilerek, 2015-2016-2017 yıllarında defter kayıtlarına alınmayan faturaların hangi dönemde gider olarak dikkate alınacağı hususunda görüş istenilmekte olup Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

Bankaya Ödenen Komisyonların Bayilere Ve Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

19 Ağustos 2022, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, bilgisayar çevre bilimleri toptan ticaret faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, vadeli olarak yapılan satışlara ilişkin sanal postan yapılan işlemler sebebiyle bankaların talep ettiği komisyon, katkı payı, masraf vb. giderlerin bayilerinize ve müşterilerinize yansıtılmasına ilişkin faturalarda KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yapılan İnşaat Hizmeti

19 Ağustos 2022, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında 10 dairelik bir bina yapım sözleşmesi düzenlediği, sözleşmeye göre arsa sahiplerinin isteği doğrultusunda çizilen projeye göre bina inşa edilip hak sahiplerine teslim edileceği, arsa sahiplerinin 10 malikten oluştuğu ve her malikin ödemelerde kendi borcundan sorumlu olacağı, ayrıca yapılacak olan bu dairelerin net kullanım alanının 139 m² olduğu belirtilerek, bu işleme uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı ile KDV oranının %1 olması halinde KDV iadesi alınıp alınamayacağı sorulmaktadır.

Riskli Yapı Şerhi Bulunan Taşınmazların Cins Değişikliğinde Harç Muafiyeti

19 Ağustos 2022, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "riskli yapı şerhi" bulunan ... İli, ... İlçesi, ... Mahallesi, ... Ada ve ... Parselde kayıtlı taşınmazın yıkılarak yerine 12 adet bağımsız bölümden oluşan inşaatın tamamlanması nedeniyle yapılacak cins değişikliği işleminden harç aranılıp aranılmayacağı hususunda görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

İkinci El Otomobilin Zararına Satışında Özel Matrah Şekli

19 Ağustos 2022, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ikinci el araç alış satış faaliyeti ile uğraştığınız, araç alım satımlarınızda aracın satış bedelinin söz konusu aracın alış bedelinin altında kalmasından bahisle zarar ettiğinizi belirterek, bu satış işlemi için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, fatura düzenlenecek ise fatura içeriği tutarın beyannamenin hangi bölümüne yazılacağı ve KDV matrahının ne olacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

 
3WTURK CMS v8.3.3